SFS 2019:61 Förordning om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

SFS2019-61.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av

yrkeskvalifikationer

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver att 7 kap. 3 §, 9 kap. 3 §, rubriken närmast före
7 kap. 3 § och bilagan till förordningen (2016:157) om erkännande av yrkes-
kvalifikationer ska ha följande lydelse.

7 kap.
Samordnare och rådgivningscentrum
3 §
Universitets- och högskolerådet är samordnare enligt artikel 56.4 i
yrkeskvalifikationsdirektivet.

Universitets- och högskolerådet är rådgivningscentrum enligt artikel 57 b i

yrkeskvalifikationsdirektivet.

9 kap.
3 §
Den information som behövs för att Universitets- och högskolerådet
ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 1 § 3 ska lämnas till rådet av
Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk.

Den information som behövs för att Universitets- och högskolerådet ska

kunna fullgöra sin skyldighet enligt 1 § 4 ska lämnas till rådet av Social-
styrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Elinor Hammarskjöld
(Utrikesdepartementet)

SFS

2019:61

Publicerad
den

27 februari 2019

background image

2

Bilaga1

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER FÖR

REGLERADE YRKEN I SVERIGE

I denna bilaga anges enligt 7 kap. 1 § de myndigheter som är behöriga
myndigheter för reglerade yrken i Sverige.

Behörig myndighet är
1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i fråga om

a) brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot

olyckor,

b) kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods, och
c) kontroll av cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

2. Socialstyrelsen, i fråga om

a) apotekare,
b) arbetsterapeut,
c) audionom,
d) barnmorska,
e) biomedicinsk analytiker,
f) dietist,
g) fysioterapeut (sjukgymnast),
h) kiropraktor,
i) logoped,
j) läkare,
k) specialistläkare,
l) naprapat,
m) optiker,
n) ortopedingenjör,
o) psykolog,
p) psykoterapeut,
q) receptarie,
r) röntgensjuksköterska,
s) sjukhusfysiker,
t) sjuksköterska,
u) specialistsjuksköterska,
v) tandhygienist,
w) tandläkare,
x) specialisttandläkare, och
y) yrkesverksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården,

3. Folkhälsomyndigheten, i fråga om

a) användning av växtskyddsmedel klass 1 i de fall som avses i 2 kap.

20 § 2 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

b) användning av växtskyddsmedel klass 2 i de fall som avses i 2 kap.

20 § 2 förordningen om bekämpningsmedel, och

c) användning av biocidprodukter klass 1 i de fall som avses i 3 kap.

16 § 1 och 17 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,
4. Finansinspektionen, i fråga om ansvarig för aktuariefunktionen i ett
försäkringsföretag,
5. Kammarkollegiet, i fråga om

a) auktoriserade tolkar, och
b) auktoriserade translatorer,

6. Länsstyrelsen i Stockholms län, i fråga om väktare,

1Ändringen innebär bl.a. att ”10. Naturvårdsverket, i fråga om kvalitetssäkrare av rovdjurs-

observationer, ” tas bort ur förteckningen.

SFS 2019:61

background image

SFS

3

7. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om

a) fastighetsmäklare, och
b) hyresförmedlare,

8. Statens skolverk, i fråga om

a) lärare, och
b) förskollärare,

9. Universitets- och högskolerådet, i fråga om bergsguider,
10. Elsäkerhetsverket, i fråga om elinstallatörer,
11. Transportstyrelsen, i fråga om

a) besiktningstekniker,
b) taxiförare,
c) utbildningsledare vid trafikskola,
d) trafiklärare,
e) lärare för introduktionsutbildning inför privat övningskörning,
f) lärare för riskutbildning,
g) lärare för mopedutbildning som kräver körkortsbehörighet AM, och
h) lärare för moped-, snöskoter- och terränghjulingsutbildning som kräver

förarbevis,
12. Patentombudsnämnden, i fråga om auktoriserade patentombud,
13. Statens jordbruksverk, i fråga om

a) veterinär,
b) djursjukskötare,
c) godkänd hovslagare,
d) legitimerad enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) godkänd för

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,

e) användning av växtskyddsmedel klass 1 i de fall som avses i 2 kap.

20 § 1 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, och

f) användning av växtskyddsmedel klass 2 i de fall som avses i 2 kap.

20 § 1 förordningen om bekämpningsmedel, och

g) djurvårdare på utökad nivå,

14. Boverket, i fråga om

a) energiexperter,
b) sakkunniga inom brandskydd,
c) sakkunniga funktionskontrollanter,
d) sakkunniga rörande kulturvärden,
e) sakkunniga rörande tillgänglighet,
f) kontrollansvariga, och
g) yrkesverksamhet avseende kontroll av hissar och vissa andra motor-

drivna anordningar,
15. Arbetsmiljöverket, i fråga om

a) användning av biocidprodukter klass 1 i de fall som avses i 3 kap.

16 § 2 och 17 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

b) yrkesdykare,
c) sprängarbas, och
d) arbete med medicinska kontroller.

SFS 2019:61