SFS 2019:62 Förordning om ändring i förordningen (2012:331) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004

SFS2019-62.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordning

en (2012:331) om tillämpning av

rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om

administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om

upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordning

en (2012:331) om tillämpning av

rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt
samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG)
nr 2073/2004 att 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

1 § Skatteverket är behörig myndighet vid tillämpningen av rådets för-
ordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i
fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004.

3 § Tullverket ska till Skatteverket överlämna de uppgifter som Tullverket
förfogar över och som behövs för att Skatteverket ska kunna fullgöra sina
uppgifter enligt 2 § och enligt artiklarna 8, 15 och 16 i förordning (EU) nr
389/2012.

Skatteverket och Tullverket ska även i övrigt genom utbyte av infor-

mation och annan samverkan se till att det administrativa samarbetet med
andra medlemsstaters myndigheter enligt den förordningen bedrivs på ett
effektivt sätt.

Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

SFS

2019:62

Publicerad
den

27 februari 2019