SFS 2019:63 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

SFS2019-63.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver att 1 kap. 6 §, 4 kap. 4 § och 5 kap. 5 § förordningen
(2009:130) om yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.

1 kap.
6 §
1 Regeringen beslutar särskilt om det sammanlagda antalet årsplatser
för de utbildningar inom yrkeshögskolan för vilka statsbidrag eller särskilda
medel enligt 5 kap. inte lämnas. Sådana årsplatser fördelas av Myndigheten
för yrkeshögskolan.

Myndigheten ska vid sitt beslut enligt första stycket särskilt ta hänsyn till

i vilken grad en utbildning

1. i kvalitativt och kvantitativt hänseende svarar mot arbetslivets behov

av kvalificerad arbetskraft eller medverkar till att utveckla eller bevara kvali-
ficerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för
individen och samhället,

2. finansieras av arbetslivet, och
3. har en utifrån arbetslivets behov lämplig regional eller nationell place-

ring.

Myndigheten ska vid sitt beslut även beakta resultat från genomförd till-

syn, kvalitetsgranskning och uppföljning.

4 kap.
4 §
2 Myndigheten för yrkeshögskolan får efter ansökan besluta om undan-
tag från kraven i 3 § första stycket 2 och fjärde stycket.

När det gäller utbildningar som är av särskilt värde för individen och sam-

hället inom ett eller flera smala yrkesområden får myndigheten efter ansö-
kan besluta att en ledningsgrupp för en eller flera sådana utbildningar får ha
en annan sammansättning än vad som följer av 3 §.

Myndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om sådana ansökningar

som avses i första och andra styckena.

5 kap.
5 §
3 Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid sin fördelning av statsbidrag
eller särskilda medel särskilt ta hänsyn till i vilken grad en utbildning

1 Senaste lydelse 2017:852.

2 Senaste lydelse 2017:852.

3 Senaste lydelse 2017:15.

SFS

2019:63

Publicerad
den

27 februari 2019

background image

2

SFS

2019:63

1. i kvalitativt och kvantitativt hänseende svarar mot arbetslivets behov

av kvalificerad arbetskraft eller medverkar till att utveckla eller bevara kvali-
ficerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för
individen och samhället,

2. finansieras av arbetslivet, och
3. har en utifrån arbetslivets behov lämplig regional eller nationell

placering.

Om det finns särskilda skäl, får myndigheten bortse från första stycket

2 när det gäller en utbildning som medverkar till att utveckla eller bevara
kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse
för individen och samhället.

Myndigheten ska vid fördelningen även beakta resultat från genomförd

tillsyn, kvalitetsgranskning och uppföljning.

1. Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2019.
2. Äldre bestämmelser i 5 kap. 5 § gäller fortfarande i fråga om en utbild-

ning där beslutet om huruvida utbildningen ska ingå i yrkeshögskolan fattats
före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)