SFS 2019:64 Förordning om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

SFS2019-64.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:675) om

omgivningsbuller

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2004:675) om omgiv-
ningsbuller

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.

2 §2 I denna förordning avses med

omgivningsbuller: buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell

verksamhet,

industriell verksamhet: verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas

av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med en verk-
samhetskod som slutar med -i eller som är en tillståndspliktig hamn enligt
den förordningen,

direktiv 2002/49/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG

av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller, i
lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/996,

Lden: bullermått för allmän störning definierat på det sätt som anges i

bilaga 1 punkt 1 i direktiv 2002/49/EG, och

Lnight: bullermått för sömnstörning definierat på det sätt som anges i

bilaga 1 punkt 2 i direktiv 2002/49/EG.

9 a § Värdet på Lden och Lnight ska bestämmas med hjälp av de bedöm-
ningsmetoder som anges i direktiv 2002/49/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och

hantering av omgivningsbuller, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/996.

2 Senaste lydelse 2016:1197.

SFS

2019:64

Publicerad
den

1 mars 2019