SFS 2019:66 Djurskyddsförordning

SFS2019-66.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Djurskyddsförordning

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver1 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Förhållande till djurskyddslagen
1 §
Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till djur-
skyddslagen (2018:1192).

Förordningen är meddelad med stöd av
– 1 kap. 5 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 1 kap. 2 § tredje

stycket,

– 2 kap. 2 § andra stycket och 2 kap. 6 § fjärde stycket djurskyddslagen i

fråga om 2 kap. 1 §,

– 2 kap. 2 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 2–9 §§,
– 2 kap. 3 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 10 §,
– 2 kap. 4 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 11 §,
– 2 kap. 2 § andra stycket och 2 kap. 5 § tredje stycket djurskyddslagen i

fråga om 2 kap. 12 och 13 §§,

– 2 kap. 6 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 14 och 15 §§,
– 2 kap. 7 § andra stycket och 2 kap. 9 § fjärde stycket djurskyddslagen i

fråga om 2 kap. 16 och 17 §§,

– 2 kap. 7 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 18 §,
– 2 kap. 9 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 19 § 1,
– 2 kap. 2 § andra stycket och 2 kap. 11 § andra stycket djurskyddslagen

i fråga om 2 kap. 20 §,

– 2 kap. 11 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 21 §,
– 2 kap. 12 § djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 22 §,
– 2 kap. 13 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 23 §,
– 3 kap. 1 § andra stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 3 kap. 1–7 §§,
– 3 kap. 1 § andra stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 3 kap. 8 och 9 §§,
– 3 kap. 2 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 3 kap. 10 §,
– 4 kap. 2 § fjärde stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 1 § första

stycket och 2 § första stycket 1 och 2,

1 Jfr rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur, i

lydelsen enligt rådets förordning (EG) nr 806/2003, rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli

1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns, i lydelsen enligt rådets direktiv

2013/64/EU, rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av minimiregler

för skydd av slaktkycklingar, i den ursprungliga lydelsen, rådets direktiv 2008/119/EG av den

18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar, i den ursprungliga

lydelsen, rådets direktiv 2008/120/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta

djurskyddskrav vid svinhållning, i den ursprungliga lydelsen, Europaparlamentets och rådets

direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga

ändamål, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2019:66

Publicerad
den

1 mars 2019

background image

2

SFS

– 4 kap. 2 § fjärde stycket 2 och 4 kap. 3 § fjärde stycket djurskyddslagen

i fråga om 4 kap. 1 § andra stycket,

– 4 kap. 3 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 1 § tredje

stycket och 2 § första stycket 3,

– 4 kap. 2 § fjärde stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 2 § andra

stycket,

– 4 kap. 4 § djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 3 §,
– 5 kap. 2 § 1 djurskyddslagen i fråga om 5 kap. 1 och 2 §§ och 3 § första

stycket,

– 5 kap. 2 § 2 djurskyddslagen i fråga om 5 kap. 3 § andra stycket,
– 6 kap. 1 § djurskyddslagen i fråga om 6 kap. 1–3 §§,
– 6 kap. 3 § djurskyddslagen i fråga om 6 kap. 5 §,
– 6 kap. 4 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 6 kap. 6 § andra

stycket 2,

– 7 kap.

2 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 1 § första

och andra styckena och 2 § 2,

– 7 kap. 1 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 2 § 1,
– 7 kap. 6 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 3 § första

stycket,

– 7 kap. 6 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 3 § andra

stycket,

– 7 kap. 7 § andra och fjärde styckena djurskyddslagen i fråga om 7 kap.

4 § första stycket,

– 7 kap. 7 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 4 § andra

stycket,

– 7 kap. 8 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 5 §,
– 7 kap. 12 § första stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 6 § första

och andra styckena och 7 §,

– 7 kap. 12 § första stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 8 § första

stycket, 10 § tredje stycket och 12 § 1,

– 7 kap. 12 § andra stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 9 och 11 §§,

12 § 2 och 3 och 23 §,

– 7 kap. 12 § andra stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 12 § 4–6,

24 § första stycket och 25 §,

– 7 kap. 16 § första stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 29 § och

32 § första stycket,

– 6 kap. 1 § och 7 kap. 16 § första stycket 1 djurskyddslagen i fråga om

7 kap. 30 §,

– 7 kap. 16 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 32 § andra

stycket,

– 3 kap. 1 § andra stycket 1 och 8 kap. 6 § 1 djurskyddslagen i fråga om

8 kap. 12 §,

– 8 kap. 7 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 13 §,
– 8 kap. 6 § djurskyddslagen och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om

8 kap. 16 §,

– 8 kap. 8 § djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 17–20 §§,
– 10 kap. 9 § djurskyddslagen i fråga om 10 kap. 1–4 §§,
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

EU-bestämmelser
2 §
De EU-rättsliga grundförordningar som djurskyddslagen (2018:1192)
helt eller delvis kompletterar anges i ett tillkännagivande av regeringen.

2019:66

background image

3

SFS

I fråga om bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera

lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser
som djurskyddslagen kompletterar.

Statens jordbruksverk får meddela de ytterligare föreskrifter som är nöd-

vändiga som komplettering av EU-bestämmelserna.

2 kap. Allmänna bestämmelser om hur djur ska hanteras, hållas

och skötas
Krav på inhysning av höns för äggproduktion
1 §
Höns för äggproduktion ska hållas i inhysningssystem som uppfyller
hönsens behov av att värpa i rede, sitta upphöjt och sandbada.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur hönsen ska

inhysas.

Krav på hur rävar ska hållas
2 §
Rävar ska hållas på ett sådant sätt att deras behov av att vara till-
sammans med andra rävar, röra sig, gräva och ägna sig åt annan sysselsätt-
ning kan tillgodoses.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur rävar ska

hållas.

Krav på bete för nötkreatur för mjölkproduktion
3 §
Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion och som är äldre än sex
månader ska hållas på bete sommartid.

Första stycket gäller inte djur som hålls i karantän.

Krav på bete eller utevistelse för andra nötkreatur
4 §
Andra nötkreatur än sådana som hålls för mjölkproduktion ska
sommartid hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute.

Första stycket gäller inte djur som är yngre än sex månader och inte heller

tjurar eller djur som hålls i karantän.

Föreskrifter om bete och utevistelse
5 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betet och utevistelsen
enligt 3 och 4 §§ ska ordnas.

Undantag från beteskravet
6 §
Undantag från 3 och 4 §§ får i enskilda fall beslutas i fråga om

1. djurstallar som tagits i bruk efter den 1 juli 1988, om särskilda klimat-

förhållanden gör utevistelse olämplig från djurskyddssynpunkt eller om
undantag är nödvändigt som en följd av oförutsedda extraordinära omstän-
digheter, och

2. djurstallar som tagits i bruk före den 1 juli 1988, inbegripet djurstallar

som därefter byggts om eller byggts till, om det finns särskilda skäl.

I fall som avses i första stycket 1 prövas frågor om undantag av Jordbruks-

verket. Detsamma gäller i fall som avses i första stycket 2, om stallet har
byggts om eller byggts till så att djurantalet har utökats med mer än 9 vuxna
eller 18 unga djur. I övriga fall prövas frågor om undantag av länsstyrelsen.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för undantag enligt

första stycket 2.

2019:66

background image

4

SFS

Återkallelse och tidsbegränsning av undantag
7 §
Ett beslut enligt 6 § kan återkallas om de villkor som har föreskrivits
för beslutet inte uppfylls.

Ett beslut enligt 6 § ska vara tidsbegränsat.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur länge besluten får gälla.

Utevistelse för avelsgrisar
8 §
Om det är möjligt ska avelsgrisar ges tillfälle att vistas ute sommartid.

Ytterligare föreskrifter om djurhållning
9 §
Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller
förbud mot viss djurhållning för att tillgodose kraven enligt 2 kap. 2 § första
stycket djurskyddslagen (2018:1192).

Föreskrifter om kompetenskrav
10 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på särskild kompe-
tens eller utbildning vid viss djurhållning eller viss annan verksamhet med
djur.

Föreskrifter om krav på tillsyn, foder och vatten
11 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på tillsyn, utfodring
och vattning av djur.

Krav på att hålla grisar lösgående
12 §
Grisar ska hållas lösgående.

Föreskrifter om bindning och fixering
13 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om under vilka förutsätt-
ningar djurs rörelsefrihet får begränsas på de sätt som anges i 2 kap. 5 §
första och andra styckena djurskyddslagen (2018:1192).

Stall och andra förvaringsutrymmen
14 §
Buller i stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas på en
låg nivå.

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska ha dagsljusinsläpp.
Jordbruksverket får meddela
1. ytterligare föreskrifter om krav på stall och andra förvaringsutrymmen

för djur samt hägn, och

2. föreskrifter om undantag från andra stycket.
Jordbruksverket får också i det enskilda fallet besluta om undantag från

andra stycket.

Krav på lämpligt underlag
15 §
Boxar för grisar och för kalvar upp till en månads ålder ska vara för-
sedda med strö av halm eller annat material som fyller samma funktion.

Liggplatser för kor ska ha en godtagbar bädd av halm eller annat material

som fyller samma funktion.

2019:66

background image

5

SFS

Förbud mot utrustning som ger elektrisk stöt
16 §
Utrustning eller anordningar som ger djur en elektrisk stöt i avsikt att
styra deras beteende får inte användas eller finnas monterade i stall, andra
förvaringsutrymmen för djur eller hägn.

För transporter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den

22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed samman-
hängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och
93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97, gäller bestämmelsen i första
stycket utöver vad som framgår av kapitel III, punkt 1.9 i bilaga I till rådets
förordning (EG) nr 1/2005, om transporten sker enbart på svenskt territo-
rium eller avser sjötransporter från svenskt territorium.

För djur som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den

24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, gäller
bestämmelsen i första stycket utöver vad som framgår av artikel 15.3 d och
punkt 1.9 i bilaga III till rådets förordning (EG) nr 1099/2009.

Undantag från förbudet mot utrustning som ger elektrisk stöt
17 §
Förbudet i 16 § gäller inte användning av elstängsel till inhägnader
utomhus.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
1. villkor för användning av elstängsel,
2. ytterligare undantag från förbudet i 16 §, och
3. villkor för sådan användning som är tillåten enligt föreskrifter som är

meddelade med stöd av 2.

Inredning och utrustning i stall, andra förvaringsutrymmen och

inhägnader
18 §
Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om krav på
inredning och utrustning i

1. stall,
2. andra förvaringsutrymmen för djur, och
3. inhägnader utomhus för djur.

Föreskrifter om annan utrustning som används till djur
19 §
Jordbruksverket får meddela

1. föreskrifter om krav på hur utrustning ska vara utformad och användas

för att förebygga lidande eller skada hos djur, och

2. närmare föreskrifter om undantaget i 2 kap. 9 § tredje stycket djur-

skyddslagen (2018:1192).

Förbud mot innehav av och avel med vissa hundar
20 §
Det är förbjudet att inneha eller utföra avel med hundar som

1. har extremt stor kamplust,
2. lätt blir retade och biter,
3. bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp, och
4. har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra

hundar.

Föreskrifter om avel
21 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. förbudet i 2 kap. 11 § första stycket djurskyddslagen (2018:1192), och

2019:66

background image

6

SFS

2. villkor för eller förbud mot avel som kan påverka djurets naturliga

beteende, normala kroppsfunktioner eller förmåga att naturligt föda fram sin
avkomma.

Föreskrifter om överlåtelse av djur
22 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på utbildning eller
annan kunskap för den som yrkesmässigt eller i större omfattning driver
handel med sällskapsdjur.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller

förbud mot försäljning eller annan överlåtelse av djur.

Föreskrifter om transport av djur
23 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud
mot transport av djur.

3 kap. Tävling med och offentlig förevisning av djur
Tävlingsveterinär
1 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om i vilka fall myndigheten,
genom en utsedd veterinär, ska närvara vid offentliga tävlingar med djur.

Jordbruksverket ska ge länsstyrelsen möjlighet att lämna synpunkter när

veterinärer ska utses.

Veterinären ska
1. före tävlingen besiktiga tävlingsområdet och de deltagande djuren,
2. med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda tävlingen eller att ett

visst djur deltar i tävlingen, om djur utsätts eller kan antas bli utsatta för
skada eller lidande, och

3. ge akuthjälp till skadade djur.

Föreskrifter och beslut om undantag
2 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från 1 § tredje
stycket 1, om det finns särskilda skäl.

Jordbruksverket får också i det enskilda fallet besluta om undantag från

1 § tredje stycket 1, om det finns särskilda skäl.

Förbud mot offentlig förevisning av djur i vissa fall
3 §
Djur får inte flyttas runt och i samband med det förevisas offentligt i
burar eller andra utrymmen eller inhägnader som begränsar djurens rörelse-
frihet på ett liknande sätt som en bur.

Följande djur får inte heller på annat sätt flyttas runt och i samband med

det förevisas offentligt vid cirkus eller vid annan liknande verksamhet:

1. apor,
2. rovdjur med undantag för tamhundar och tamkatter,
3. säldjur,
4. elefanter,
5. noshörningar,
6. flodhästar,
7. hjortdjur med undantag för renar,
8. giraffer,
9. kängurur,
10. rovfåglar,
11. strutsfåglar, och
12. krokodildjur.

2019:66

background image

7

SFS

Villkor för offentlig förevisning av djur
4 §
Vid cirkus eller annan liknande verksamhet får djur av andra slag än
som avses i 3 § andra stycket visas offentligt, men då endast vid en föreställ-
ning eller, under förutsättning att djuren har visats vid en föreställning, i
djurstallar eller i andra lokaler för förvaring av djur. Djurens ungar får också
visas i sådana utrymmen, även om de inte har visats vid en föreställning.
Detsamma gäller enstaka djur som följer med en cirkus i syfte att tränas för
förevisning.

Föreskrifter om cirkus
5 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den som
förevisar djur på cirkus att

1. föra anteckningar om verksamheten och djuren, och
2. lämna upplysningar om verksamheten.

Godkännande av djurparker
6 §
En djurpark eller liknande anläggning får inte tas i bruk för offentlig
förevisning av djur innan den har godkänts av länsstyrelsen. Detsamma
gäller vid omflyttning av djuren och vid ny-, till- eller ombyggnad av någon
betydelse.

Föreskrifter om tävling, prov och offentlig förevisning
7 §
Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om träning av eller
användning av djur som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1–3 djurskyddslagen
(2018:1192).

Undantag från förbudet mot lidande vid prov
8 §
Förbudet i 3 kap. 1 § första stycket 1 djurskyddslagen (2018:1192) mot
lidande vid prov ska inte tillämpas vid grytanlagsprov för hundar där
levande grävling används.

Ytterligare föreskrifter om undantag från förbudet mot lidande vid

prov
9 §
Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från
förbudet i 3 kap. 1 § första stycket 1 djurskyddslagen (2018:1192) mot
lidande vid prov.

Föreskrifter om dopning och andra otillbörliga åtgärder
10 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förbudet enligt 3 kap.
2 § första stycket djurskyddslagen (2018:1192).

4 kap. Vård av djur och operativa ingrepp
Kastrering och avhorning
1 §
Det är tillåtet att kastrera djur och att avhorna nötkreatur och getter
även om det inte finns veterinärmedicinska skäl.

Handjur av ren får kastreras utan att bedövning används och utan att en

veterinär eller annan djurhälsopersonal anlitas. Handjur av gris får kastreras
kirurgiskt utan att en veterinär eller annan djurhälsopersonal anlitas under
förutsättning att kastreringen utförs innan djuret uppnått sju dagars ålder.

2019:66

background image

8

SFS

Avhorning av nötkreatur och getter ska utföras av en veterinär, annan

djurhälsopersonal eller av någon annan som veterinären finner lämplig.

Föreskrifter om operativa ingrepp och injektioner
2 §
Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från
kraven i

1. 4 kap. 2 § första stycket djurskyddslagen (2018:1192),
2. 4 kap. 2 § tredje stycket djurskyddslagen, och
3. 4 kap. 3 § första stycket djurskyddslagen.
Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp

på och injektioner till djur.

Förbud mot hormoner
3 §
Det är förbjudet att ge hormoner eller andra ämnen till ett djur för att
påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, bota eller
lindra sjukdom eller sjukdomssymtom.

Första stycket gäller inte ämnen som omfattas av lagen (2006:805) om

foder och animaliska biprodukter.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.
Jordbruksverket får också i det enskilda fallet besluta om undantag från

första stycket.

5 kap. Slakt och annan avlivning av djur
Hur bedövning ska utföras
1 §
När slakten eller avlivningen utförs med en metod som kräver att dju-
ret först måste bedövas, ska bedövningen ges så att djuret snabbt blir med-
vetslöst. Medvetandet får inte återkomma.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka bedövningsmetoder

som får användas.

Officiell veterinärs skyldighet
2 §
Om ett djur utsätts eller kan antas bli utsatt för onödigt lidande på ett
slakteri, ska den officiella veterinären, utöver vad som framgår av de EU-
bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar,

1. förbjuda slakt,
2. besluta om omedelbar avlivning av djuret, eller
3. vidta andra åtgärder som omedelbart krävs från djurskyddssynpunkt.
Om den officiella veterinären inte är närvarande på slakteriet får en offi-

ciell assistent i brådskande fall, utöver vad som framgår av de EU-be-
stämmelser som djurskyddslagen kompletterar, fatta beslut enligt första
stycket 2.

Föreskrifter om slakt och annan avlivning av djur
3 §
Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om

1. slakt och avlivning av djur, och
2. en officiell veterinärs uppgifter från djurskyddssynpunkt i samband

med slakt eller annan avlivning.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på be-

dövning i 5 kap. 1 § andra stycket djurskyddslagen (2018:1192) när det
gäller avlivning av försöksdjur.

2019:66

background image

9

SFS

6 kap. Förprövning och tillstånd
Förprövning av stall, andra förvaringsutrymmen och hägn
1 §
Stall, andra förvaringsutrymmen och hägn, eller en del av en sådan
anläggning, ska godkännas från djurskydds- och djurhälsosynpunkt innan
de

1. uppförs,
2. byggs till eller byggs om,
3. ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller

djurhälsosynpunkt, eller

4. tas i anspråk eller inreds för djurhållning eller djuruppfödning som de

tidigare inte har använts för.

Första stycket gäller endast stall, andra förvaringsutrymmen och hägn av-

sedda för

1. hästar,
2. djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn

eller pälsar, eller

3. djur som används i sådan undervisning som inte är djurförsök.

Undantag från och föreskrifter om kravet på förprövning
2 §
Bestämmelsen i 1 § gäller inte stall, andra förvaringsutrymmen och
hägn som används av Försvarsmakten.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för förprövning och

om undantag från 1 §.

Ansvarig myndighet
3 §
Frågor om förprövning enligt 1 § prövas av länsstyrelsen. Länsstyrel-
sen ska besiktiga stall och andra förvaringsutrymmen samt hägn innan de
tas i bruk eller, om det är mer lämpligt, snarast möjligt därefter.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om besiktningen.

Förbud att använda utrymmen för djurhållning
4 §
Länsstyrelsen beslutar om sådana förbud som avses i 6 kap. 2 § djur-
skyddslagen (2018:1192).

Förprövning av ny teknik
5 §
Nya tekniska system och ny teknisk utrustning för djurhållning ska ha
godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt innan de får användas.

Jordbruksverket får meddela
1. ytterligare föreskrifter om prövningen enligt första stycket, och
2. föreskrifter om undantag från första stycket.
Frågor om godkännande av ny teknik prövas av Jordbruksverket.

Tillståndsplikt för viss djurhållning
6 §
Frågor om tillstånd enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) prö-
vas av länsstyrelsen.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
1. villkoren för att en verksamhet enligt 6 kap. 4 § första stycket djur-

skyddslagen ska anses bedrivas yrkesmässigt eller vara av större omfattning,
och

2. undantag från kravet på tillstånd enligt 6 kap. 4 § första stycket samma

lag.

2019:66

background image

10

SFS

7 kap. Djurförsök
Tillstånd för försöksdjursverksamhet
1 §
Tillstånd enligt 7 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192) krävs endast
för djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar
och bläckfiskar.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om under vilka förutsättningar

sådana tillstånd ska krävas för tidiga utvecklingsstadier av nämnda djur-
klasser.

Frågor om tillstånd prövas av Jordbruksverket.

Föreskrifter om undantag
2 §
Jordbruksverket får meddela

1. föreskrifter om undantag från kravet på destinationsuppfödning i 7 kap.

1 § första stycket 4 djurskyddslagen (2018:1192), och

2. ytterligare föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt

7 kap. 2 § djurskyddslagen.

Föreskrifter om ansvar för försöksdjursverksamhet
3 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. uppgifter som ska utföras för att se till att verksamheten bedrivs enligt

djurskyddslagen (2018:1192), föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen samt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, och

2. utbildning och kompetens som ska finnas när dessa uppgifter utförs.
Jordbruksverket får också i det enskilda fallet besluta i frågor som avses i

första stycket.

Föreskrifter om organisation av försöksdjursverksamhet
4 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter och vilken utbildning och kompetens som en före-

ståndare och veterinär eller expert ska ha vid försöksdjursverksamhet,

2. vilken utbildning och kompetens som personalen ska ha vid försöks-

djursverksamhet, och

3. uppgifter för och sammansättning av det djurskyddsorgan som enligt

7 kap. 7 § första stycket 4 djurskyddslagen (2018:1192) ska finnas vid en
tillståndspliktig verksamhet.

Jordbruksverket får också i det enskilda fallet besluta i frågor som avses i

första stycket 1 och 2.

Föreskrifter om infångande av viltlevande försöksdjur
5 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. vilken utbildning och kompetens den person som fångar försöksdjur

som är viltlevande ska ha, och

2. metoder för ett sådant infångande.

Krav på etiskt godkännande
6 §
Etiskt godkännande enligt 7 kap. 9 § första stycket djurskyddslagen
(2018:1192) krävs endast för djurförsök med djur av djurklasserna däggdjur,
fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om under vilka förutsättningar

sådana godkännanden ska krävas för tidiga utvecklingsstadier av nämnda
djurklasser.

2019:66

background image

11

SFS

Regionala djurförsöksetiska nämnder prövar frågor om etiskt godkännande.

Föreskrifter om undantag från krav på etiskt godkännande
7 §
Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från
kravet på etiskt godkännande enligt 7 kap. 9 § första stycket djurskyddslagen
(2018:1192) om djurförsöket sannolikt orsakar lidande i mindre utsträckning
än ett nålstick som utförts i enlighet med god veterinärmedicinsk praxis.

Populärvetenskaplig sammanfattning
8 §
En ansökan om etiskt godkännande av djurförsök ska innehålla en po-
pulärvetenskaplig sammanfattning (icke-teknisk sammanfattning) av djur-
försöket.

Jordbruksverket ska offentliggöra den populärvetenskapliga sammanfatt-

ningen.

Prövning av etiskt godkännande
9 §
Ett etiskt godkännande får inte ges för djurförsök som skulle medföra
svårt lidande som sannolikt skulle bli långvarigt och inte kunna lindras.

Undantag från bestämmelser i förordning och föreskrifter
10 §
Den regionala djurförsöksetiska nämnden får, vid beslut om god-
kännande av djurförsök, besluta om undantag från bestämmelserna i 2 kap.
1 § första stycket, 3 § första stycket, 4 § första stycket, 12 §, 14 § första och
andra styckena, 15 §, 16 § första stycket, 4 kap. 3 § första stycket, eller från
bestämmelser meddelade med stöd av denna förordning.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att de regionala djurför-

söksetiska nämnderna också får besluta om undantag från bestämmelser som
har meddelats med stöd av denna förordning och som särskilt reglerar han-
teringen av försöksdjur.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur ansökningar om undan-

tag och beslut om godkännande som avses i första och andra styckena ska
utformas.

Giltighetstid för beslut om etiskt godkännande
11 §
Ett beslut om etiskt godkännande ska vara tidsbegränsat och gälla
högst fem år från dagen för beslutet.

Föreskrifter om etiskt godkännande och utvärdering i efterhand av

djurförsök
12 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. ansökan om etiskt godkännande av djurförsök,
2. klassificeringen av djurförsöks svårhet i kategorier,
3. prövningen av ärenden om etiskt godkännande av djurförsök,
4. i vilka fall djurförsök ska utvärderas i efterhand,
5. hur utvärderingen i efterhand av djurförsök ska avgränsas, och
6. vilken dokumentation som ska krävas för utvärderingen i efterhand av

djurförsök.

Antal och placering av regionala djurförsöksetiska nämnder
13 §
Jordbruksverket får besluta om hur många regionala djurförsöksetiska
nämnder det ska finnas och på vilka platser i landet som nämnderna ska vara
fördelade.

2019:66

background image

12

SFS

Det ska finnas minst sex regionala djurförsöksetiska nämnder.

Sammansättningen av de regionala djurförsöksetiska nämnderna
14 §
I varje regional djurförsöksetisk nämnd ska det ingå en ordförande
och en eller flera vice ordförande samt lekmän, forskare och representanter
för personal som har hand om försöksdjur.

Jordbruksverket utser ordförande och vice ordförande, som ska vara opar-

tiska och vara eller ha varit ordinarie domare.

Av övriga ledamöter i den regionala djurförsöksetiska nämnden ska hälf-

ten vara lekmän. Bland lekmännen ska färre än hälften vara representanter
för djurskyddsorganisationer.

Ledamöter i de regionala djurförsöksetiska nämnderna
15 §
Jordbruksverket får besluta om antalet ledamöter i de regionala djur-
försöksetiska nämnderna.

Antalet ledamöter i en nämnd får inte överstiga 14 personer. Om nämnden

är uppdelad i flera avdelningar får dock antalet ledamöter i varje avdelning
uppgå till högst 14 personer.

Ledamöterna utses av Jordbruksverket för en period om högst fyra år.

Beslutsförhet i de regionala djurförsöksetiska nämnderna
16 §
För att en regional djurförsöksetisk nämnd ska vara beslutsför ska
antingen ordföranden eller en vice ordförande närvara. Ordföranden och
vice ordföranden får inte samtidigt delta i nämndens beslut.

Jordbruksverket får besluta om hur många ledamöter i övrigt som ska

närvara för att nämnden ska vara beslutsför. Av dessa övriga ledamöter ska
hälften vara lekmän.

Beredning av ärenden
17 §
En regional djurförsöksetisk nämnd kan uppdra åt en eller flera leda-
möter att bereda ärenden.

Föreskrifter om organisation
18 §
Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om den regionala
djurförsöksetiska nämndens organisation.

Rådgivningsskyldighet
19 §
De regionala djurförsöksetiska nämnderna ska ge råd till dem som
leder djurförsöken.

Den centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
20 §
Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska ha sitt kansli vid Jord-
bruksverket, som tillhandahåller kansliresurser.

Vetenskaplig sekreterare
21 §
Ordföranden i den centrala djurförsöksetiska nämnden ska utse en
eller flera av nämndens ledamöter eller ersättare till vetenskaplig sekreterare
på bestämd tid.

De vetenskapliga sekreterarna ska förbereda den centrala djurförsöks-

etiska nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens.

2019:66

background image

13

SFS

Avgörande av ärenden
22 §
Ärenden i den centrala djurförsöksetiska nämnden avgörs efter en
föredragning.

Tidsfrist för avgörande
23 §
Ärenden som har överklagats enligt 11 kap. 1 § djurskyddslagen
(2018:1192) ska, om det inte finns särskilda skäl, avgöras av den centrala
djurförsöksetiska nämnden inom två månader från det att ärendet i komplett
skick kom in till nämnden.

Utvärdering i efterhand av djurförsök
24 §
Av en utvärdering i efterhand av djurförsök ska följande framgå:

1. om djurförsöken har uppnått sina syften,
2. vilket lidande som djuren orsakats,
3. vilka djurarter som har använts,
4. hur många djur som har använts,
5. vilken faktisk svårhetsgrad djurförsöken haft,
6. vilka åtgärder som kan bidra till ersättning, begränsning och förfining

av djurförsöken, och

7. andra uppgifter som enligt beslut av den regionala djurförsöksetiska

nämnden ska beaktas vid utvärderingen i efterhand av djurförsök.

Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska publicera utvärderingarna.

Jordbruksverket ska tillhandahålla den tekniska hjälp som behövs vid pub-
liceringen.

Uppdatering av den populärvetenskapliga sammanfattningen
25 §
I de fall då den centrala djurförsöksetiska nämnden har utvärderat ett
djurförsök i efterhand, ska nämnden förse Jordbruksverket med underlag för
en uppdatering av den populärvetenskapliga sammanfattningen. Jordbruks-
verket ska uppdatera den populärvetenskapliga sammanfattningen med
resultatet av utvärderingen.

Undantag för den centrala djurförsöksetiska nämnden
26 §
Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på den centrala djurförsöksetiska nämnden:

– 5 § om delegering,
– 14 § om nämndens sammansättning, och
– 16 § andra stycket om beslutsförhet.

Informationsskyldighet för den centrala djurförsöksetiska nämnden
27 §
Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska informera Jordbruksverket
om beslut som kan vara av betydelse för myndigheten att känna till.

Rapporteringsskyldighet för den centrala djurförsöksetiska nämnden
28 §
Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska senast den 1 mars varje
år lämna en redogörelse till Regeringskansliet om sin verksamhet under det
senaste kalenderåret.

Redogörelsen ska särskilt innehålla uppgifter om
1. antalet inkomna ärenden,
2. ärendenas fördelning på överklaganden respektive utvärdering i efter-

hand av djurförsök,

2019:66

background image

14

SFS

3. antalet avgjorda ärenden i respektive kategori,
4. vilka typer av försök som har utvärderats i efterhand,
5. den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden i respektive kategori,
6. antalet beslut om ändring av de regionala djurförsöksetiska nämndernas

beslut, och

7. principiella iakttagelser inom ramen för nämndens verksamhet.
Redogörelsen enligt andra stycket 1–6 ska, förutom det senaste kalender-

året, inkludera motsvarande uppgifter för de tre närmast föregående kalen-
deråren.

Bedövningskrav vid djurförsök
29 §
Innan ett djur av någon av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur,
groddjur, fiskar, rundmunnar eller bläckfiskar används i djurförsök ska
djuret bedövas, om användningen annars skulle kunna medföra fysiskt eller
psykiskt lidande.

Trots första stycket får användningen ske med ofullständig bedövning

eller utan bedövning om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med
användningen eller om bedövningen skulle orsaka mer lidande än använd-
ningen i sig.

I sådana fall som avses i andra stycket ska, i den utsträckning som det är

möjligt, smärtstillande eller lugnande medel användas för att begränsa dju-
rets lidande, så att djuret inte utsätts för svår smärta, svår ångest eller annat
svårt lidande.

Krav på godkännande av försöksdjursanläggningar
30 §
Anläggningar och andra förvaringsutrymmen för försöksdjur av djur-
klasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläck-
fiskar ska godkännas från djurskydds- och djurhälsosynpunkt innan de

1. uppförs,
2. byggs till eller byggs om,
3. ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller

djurhälsosynpunkt, eller

4. tas i anspråk eller inreds som anläggning eller förvaringsutrymme för

försöksdjur, om de tidigare har använts för något annat ändamål.

Anläggningarna eller förvaringsutrymmena ska besiktigas innan de tas i

bruk eller, om detta är mer lämpligt, snarast möjligt därefter.

Jordbruksverket prövar frågor om godkännande.
Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om anläggningar och

andra förvaringsutrymmen för försöksdjur samt om besiktningen.

Förbud att använda anläggning
31 §
Jordbruksverket beslutar om sådana förbud som avses i 6 kap. 2 §
djurskyddslagen (2018:1192) när det gäller försöksdjursanläggningar.

Övriga föreskrifter om djurförsök
32 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud
mot uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöks-
djur.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den som föder

upp, förvarar, tillhandahåller eller använder försöksdjur att

1. märka djuren,

2019:66

background image

15

SFS

2. upprätta instruktioner för skötsel av djuren och för andra uppgifter som

är av betydelse från djurskyddssynpunkt,

3. föra anteckningar om verksamheten och djuren, och
4. lämna information om verksamheten och djuren.

8 kap. Offentlig kontroll och myndigheternas uppgifter
Behörig myndighet enligt de EU-bestämmelser som lagen

kompletterar
1 §
Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har
enligt de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar,
om inte något annat framgår av 6 eller 8 § eller regeringen beslutar något
annat.

Kontaktpunkt enligt rådets förordning (EG) nr 1/2005
2 §
Jordbruksverket är kontaktpunkt enligt artikel 24.2 i rådets förordning
(EG) nr 1/2005.

Uppgifter enligt rådets förordning (EG) nr 1099/2009
3 §
Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt
artikel 13.1 och 13.5 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009.

Kontaktpunkt enligt rådets förordning (EG) nr 1099/2009
4 §
Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges lantbruks-
universitet är kontaktpunkt enligt artikel 20.2 i rådets förordning (EG) nr
1099/2009.

Kontaktpunkt enligt direktiv 2010/63/EU
5 §
Jordbruksverket är kontaktpunkt enligt artikel 47.5 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av
djur som används för vetenskapliga ändamål.

Utövande av offentlig kontroll
6 §
Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll,
om inte något annat framgår av 8 §.

Länsstyrelserna får komma överens om att överföra offentlig kontroll av

viss verksamhet mellan sig.

Offentlig kontroll av transport av djur till sjöss
7 §
Offentlig kontroll av transport av djur som sker sjövägen mellan olika
län utövas av den länsstyrelse från vilken sjötransporten utgår.

Offentlig kontroll enligt rådets förordning (EG) nr 1099/2009 och

inom Försvarsmakten
8 §
Jordbruksverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll av
att artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 följs.

Livsmedelsverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll av att

artikel 12 i nämnda förordning följs.

För djur som används inom Försvarsmakten är försvarsinspektören för

hälsa och miljö behörig myndighet att utöva offentlig kontroll.

2019:66

background image

16

SFS

Djurskyddskontroll på slakteri
9 §
Livsmedelsverket ska, genom de officiella veterinärerna och de offici-
ella assistenterna på slakterier, utöva de djurskyddskontroller som en offi-
ciell veterinär eller en officiell assistent är skyldig att utföra enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004
om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig
kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livs-
medel.

Samordning av offentlig kontroll
10 §
Jordbruksverket ska samordna övriga kontrollmyndigheter och ge stöd,
råd och vägledning till dem.

Jordbruksverket ska senast den 15 april varje år till Regeringskansliet re-

dovisa statistik om och en analys av hur djurskyddskontrollen och myndig-
heternas övriga djurskyddsarbete fungerar (nationell djurskyddsrapport).
Redovisningen ska inkludera jämförelser med tidigare kontrollår. Jord-
bruksverket ska även analysera och ge en bild av djurskyddsläget utifrån det
utförda djurskyddsarbetet.

Rådet för djurskyddskontroll
11 §
Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna ska samverka
i ett gemensamt råd, rådet för djurskyddskontroll. Rådet ska ha till uppgift
att verka för att djurskyddskontollen utvecklas i syfte att bli mer rättssäker,
likvärdig och effektiv. Rådet ska särskilt

1. samordna löpande strategiska frågor som rör djurskyddskontrollen, och
2. identifiera områden där samsyn och samverkan inom kontrollen brister.
Jordbruksverket ska sammankalla rådet och får, efter att ha hört Livs-

medelsverket och länsstyrelserna, besluta om de närmare formerna för rådets
sammansättning och organisation.

Jordbruksverket ska senast den 31 januari varje år till Regeringskansliet

rapportera resultatet och effekterna av rådets arbete under föregående år.

Särskild kontroll av cirkus
12 §
En cirkus som offentligt förevisar djur ska en gång varje år kontrol-
leras av länsstyrelsen i det län där cirkusen har sin hemvist, i det län där den
reser in i landet eller i det län där den har sin första föreställning. Kontrollen
ska genomföras före cirkusens första föreställning för året i landet. En kon-
troll ska också göras vid en sådan förändring av djurbeståndet eller utrust-
ningen som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om kontrollerna enligt

första stycket.

Offentlig kontroll av djurhållare som inte håller

livsmedelsproducerande djur
13 §
Vid offentlig kontroll av andra djurhållare än sådana som håller livs-
medelsproducerande djur ska följande bestämmelser i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsme-
delslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd tilläm-
pas:

– artikel 3,
– artikel 4.2 a–d och 4.3–4.6,

2019:66

background image

17

SFS

– artikel 5.1–3,
– artikel 6,
– artikel 7,
– artikel 8.1 och 8.3,
– artikel 9,
– artikel 10.1,
– artikel 28, och
– artikel 54.1, 54.2 a, e, f, h och 54.3–54.5.
Vad som sägs i dessa artiklar om livsmedels- och foderföretagare samt

företagare ska i tillämpliga delar gälla även andra djurhållare.

Erkännande av handlingar från andra stater inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet
14 §
Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om tillstånd eller
godkännande ska lämna in certifikat, intyg eller andra liknande dokument
som visar att ett visst krav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande
dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det. Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av do-
kumentet till svenska.

Föreskrifter om handläggningen av ärenden
15 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken en
myndighet ska fatta beslut i ärenden om tillstånd eller godkännanden.

Föreskrifter om offentlig kontroll
16 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. den offentliga kontrollen,
2. samverkan mellan kontrollmyndigheter, och
3. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas

i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket om den
kontrollverksamhet som bedrivs.

Föreskrifter om avgift
17 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att en avgift ska betalas
i ärenden om

1. undantag enligt 2 kap. 6 § denna förordning,
2. godkännande enligt 3 kap. 6 § denna förordning,
3. godkännande av ny teknik enligt 6 kap. 5 § denna förordning,
4. tillstånd enligt 7 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192),
5. godkännande från etisk synpunkt enligt 7 kap. 9 § djurskyddslagen,
6. prövning och registrering av tillstånd för djurtransportörer enligt artik-

larna 10, 11, 13.3 och 13.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2005 och ändring
av sådan registrering,

7. besiktning av transportmedel, fartyg och behållare för transport av djur

enligt artiklarna 18.1 b och 19.1 c i rådets förordning (EG) nr 1/2005 och
föreskrifter meddelade med stöd av denna förordning, och

8. utfärdande av kompetensbevis och anordnande av slutprov enligt arti-

kel 21 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009.

Föreskrifter om avgift för tävlingsveterinär
18 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att en avgift ska betalas för
de uppgifter som ska utföras av en tävlingsveterinär enligt 3 kap. 1 §.

2019:66

background image

18

SFS

Föreskrifter om avgift för extra kontroll
19 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den avgift som ska be-
talas för extra kontroll enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 882/2004 och 13 §.

Föreskrifter om avgift för djurskyddskontroll på slakteri
20 §
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att en avgift ska beta-
las för den djurskyddskontroll som utförs av officiella veterinärer och offi-
ciella assistenter på slakterier.

9 kap. Djurförbud och omhändertagande
Anmälningsskyldighet för Polismyndigheten
1 §
Om Polismyndigheten finner att det finns förutsättningar för att besluta
om förbud att ha hand om djur enligt 9 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192),
ska myndigheten skyndsamt anmäla detta till länsstyrelsen. En sådan anmä-
lan ska innehålla uppgifter som kan vara av betydelse för länsstyrelsens
handläggning, i den utsträckning överlämnandet inte skulle skada en på-
gående förundersökning eller myndighetens verksamhet för att förebygga,
förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.

Första stycket gäller också om det finns förutsättningar för att omhänderta

djur enligt 9 kap. 5 § djurskyddslagen.

Föreskrifter om förfarandet vid omhändertagande
2 §
Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter för förfarandet vid
omhändertagande av djur med stöd av 9 kap. 5 och 6 §§ djurskyddslagen
(2018:1192).

Skyldighet att informera om djurförbud
3 §
När länsstyrelsen beslutar om ett djurförbud ska den informera Polis-
myndigheten om innehållet i beslutet. Länsstyrelsen ska också informera
Polismyndigheten om ändringar och upphävande av sådana beslut.

10 kap. Straff och andra sanktioner
Skyldighet att betala avgift om någon förprövning inte har skett
1 §
Den som inte låter förpröva stall, andra förvaringsutrymmen eller hägn
i enlighet med 6 kap. 1 § ska betala en särskild avgift. Länsstyrelsen prövar
frågor om sådana avgifter.

Avgiften ska tas ut av den som ägde stallet, förvaringsutrymmet eller häg-

net när den åtgärd som kräver förprövning vidtogs.

Om det finns särskilda skäl får ägaren av stallet, förvaringsutrymmet eller

hägnet helt eller delvis befrias från avgiften.

Avgiftens storlek
2 §
Den särskilda avgiften enligt 1 § ska

1. för åtgärder som avser nybyggnad för ett större antal djur eller utan

användande av beprövad teknik eller större om- eller tillbyggnad uppgå till
24 000 kronor, och

2. för annan förprövningspliktig åtgärd uppgå till 12 000 kronor.

2019:66

background image

19

SFS

Avgift om en försöksdjursanläggning inte har godkänts
3 §
Den som utför en åtgärd enligt 7 kap. 30 § utan att åtgärden på förhand
har godkänts av Jordbruksverket ska betala en särskild avgift. Jordbruks-
verket prövar frågor om sådana avgifter.

Den särskilda avgiften ska i fråga om
1. mindre antal utrymmen för få och vanligt förekommande djurslag med

användande av beprövad teknik uppgå till 10 000 kronor,

2. större antal utrymmen för få och vanligt förekommande djurslag med

användande av beprövad teknik uppgå till 15 000 kronor,

3. mindre eller större antal utrymmen för få djurslag där antingen djursla-

gen är vanligt förekommande eller där tekniken som används är beprövad
uppgå till 15 000 kronor,

4. mindre eller större antal utrymmen för många djurslag där antingen

djurslagen är vanligt förekommande eller där tekniken som används är be-
prövad uppgå till 20 000 kronor,

5. mindre eller större antal utrymmen där djurslagen är mindre vanligt

förekommande och där tekniken som används inte är beprövad uppgå till
20 000 kronor,

6. ett mycket stort antal utrymmen som i övrigt uppfyller kraven i

punkterna 1, 2, 3 eller 4 uppgå till 20 000 kronor,

7. större antal utrymmen med användande av många mindre vanligt före-

kommande djurslag och där tekniken som används inte är beprövad uppgå
till 40 000 kronor, och

8. mycket stort antal utrymmen med användande av mindre vanligt före-

kommande djurslag och där tekniken som används inte är beprövad uppgå
till 40 000 kronor.

Preskription av avgift
4 §
Innan myndigheten beslutar om en avgift enligt 1 och 2 §§ eller 3 §
ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Om så inte har
skett inom fem år från det att åtgärden som krävde godkännande vidtogs, får
någon avgift inte beslutas.

11 kap. Överklagande
Bestämmelser i djurskyddslagen
1 §
Bestämmelser om överklagande finns i 11 kap. 1–3 §§ djurskydds-
lagen (2018:1192).

Verkställighetsföreskrifter
2 §
Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten
av djurskyddslagen (2018:1192) och denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
2. Genom förordningen upphävs djurskyddsförordningen (1988:539).

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

2019:66