SFS 2019:67 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar

SFS2019-67.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192)

kompletterar

Beslutat den 21 februari 2019

Regeringen tillkännager enligt 1 kap. 5 § första och andra styckena djur-
skyddslagen (2018:1192) att djurskyddslagen kompletterar följande be-
stämmelser i EU:s förordningar.

Grundförordningar som djurskyddslagen kompletterar i de

delar de innehåller bestämmelser om djurskydd eller

djurskyddskontroll

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efter-
levnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd.

2. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om

skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden
och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning
(EG) nr 1255/97.

3. Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om

skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.

Grundförordningar som djurskyddslagen kompletterar i de

delar som anges i det följande

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung,

� avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,
� avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,
� avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första me-

ningen i bilaga III,

� avsnitt I, kapitel IV, punkt 1 i bilaga III,
� avsnitt I, kapitel IV, punkt 5 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller

instruktioner om djurskydd,

� avsnitt I, kapitel IV, punkt 6 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen

gäller instruktioner om djurskydd,

� avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III.
5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomföran-

SFS

2019:67

Publicera

t

den

1 mars 2019

background image

SFS

2019:67

2

det av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att
användas som livsmedel,

� artikel 4, när det gäller offentlig kontroll av djurskyddsbestämmelser,
� artikel 5.1 c och 5.3 d,
� avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a i bilaga I,
� avsnitt I, kapitel II, C i bilaga I,
� avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

� avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,
� avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

� avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd.

6. Artikel 18.1 c och d samt artikel 18.2 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska
produkter.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2013:419) av de EU-

bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534).

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)