SFS 2019:69 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2019-69.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver att 16 d § förordningen (1999:1134) om belast-
ningsregister ska ha följande lydelse.

16 d § 1 Uppgifter ur belastningsregistret ska, i den utsträckning som
anges i andra stycket, lämnas ut om det begärs av Transportstyrelsen för
förmedling till en utländsk myndighet i enlighet med artikel 16.2 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober
2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av
personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets
direktiv 96/26/EG.

De uppgifter som ska lämnas ut till Transportstyrelsen efter en begäran

enligt första stycket är uppgifter i fråga om den som begäran gäller om
brott mot

1. 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
2. 9 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488),
3. 4�6 §§ förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

4. 14 kap. 4 och 11 §§ trafikförordningen (1998:1276),
5. 9 kap. 1�5 §§ förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt

färdskrivare, m.m.,

6. 25 och 26 §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransport-

arbete,

7. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
8. 11 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
9. 8 kap. 8, 9 och 11 §§ fordonsförordningen (2009:211),
10. 5 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:210), eller
11. 10 kap. 1 och 3�5 §§ djurskyddslagen (2018:1192).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:253.

SFS

2019:69

Publicerad
den

1 mars 2019