SFS 2019:70 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

SFS2019-70.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:650) om

vägtrafikregister

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtra-
fikregister ska ha följande lydelse.

5 kap.
2 §
1 Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut,
strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i
register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den regi-
strerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:

1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa

paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,

2. 4 kap. brottsbalken,
3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 § brottsbalken

eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken,

4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 8 kap. 12 § brottsbalken,

5. 9 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa para-

grafer och 9 kap. 11 § brottsbalken,

6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

10 kap. 9 § brottsbalken,

7. 11 kap. brottsbalken,
8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
9. 13 kap. brottsbalken,
10. 14 kap. 1, 2, 3 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 14 kap. 13 § brottsbalken,

11. 15 kap 1, 11 eller 12 § brottsbalken eller 15 kap. 1 och 15 §§ brotts-

balken,

12. 16 kap. 10 a § eller 16 kap. 10 a och 17 §§ brottsbalken,
13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa para-

grafer och 17 kap. 16 § brottsbalken,

14. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
15. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),
16. lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
17. narkotikastrafflagen (1968:64),
18. skattebrottslagen (1971:69),
19. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
20. 10 kap. 1, 3, 4 eller 5 § djurskyddslagen (2018:1192),

1 Senaste lydelse 2018:1152.

SFS

2019:70

Publicerad
den

1 mars 2019

background image

SFS

2019:70

2

21. 30 § första, andra, tredje eller fjärde stycket lagen (1990:1157) om

säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

22. 3 eller 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

eller någon av dessa paragrafer och 4 § samma lag,

23. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
24. 9 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488),
25. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210),
26. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211),
27. lagen (1998:492) om biluthyrning,
28. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
29. fordonslagen (2002:574),
30. 10 kap. 2 § första, andra, tredje eller fjärde stycket järnvägslagen

(2004:519),

31. 25, 26 eller 26 a § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtrans-

portarbete,

32. 20 kap. 8 och 9 §§ utlänningslagen (2005:716),
33. 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller 2 och 4 §§

samma lag,

34. lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och

utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,

35. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 § lagen (2014:307) om straff för penningtvätts-

brott,

36. lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten

och krigsförbrytelser,

37. 9 kap. 1 eller 1 a § vapenlagen (1996:67),
38. 11 kap. 1, 3, 4 eller 6 § alkohollagen (2010:1622),
39. 5 kap. 1, 1 a eller 1 b § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av

transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

40. 29 kap. 1 eller 4 a § miljöbalken (1998:808),
41. 2 eller 3 § bidragsbrottslagen (2007:612),
42. 4 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
43. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
44. 11 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
45. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa inter-

nationella vägtransporter,

46. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom

landet,

47. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare,

m.m.,

48. yrkestrafikförordningen (2012:237),
49. taxitrafikförordningen (2012:238),
50. förordningen (1998:780) om biluthyrning,
51. förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

52. trafikförordningen (1998:1276),
53. fordonsförordningen (2009:211), eller
54. denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

background image

SFS

2019:70

3

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)