SFS 2019:71 Förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

SFS2019-71.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver att 40 och 49 §§ artskyddsförordningen (2007:845)
ska ha följande lydelse.

Djurparker och annan förevisning av djur
40 §
Det är förbjudet att utan tillstånd förevisa djur av vilda arter i en
djurpark.

I djurskyddsförordningen (2019:66) finns bestämmelser om förbud mot

att flytta runt och i samband med det förevisa djur.

49 §1 För tillstånd enligt 40 § gäller följande förutom det som anges i
47 och 48 §§.

Ett tillstånd får endast avse en anläggning som godkänts för offentlig

förevisning av djur enligt djurskyddsförordningen (2019:66).

Tillståndet ska innehålla de villkor som behövs för att säkerställa att
1. djurparken deltar i en eller flera av följande verksamheter beträffande

de djurarter som finns i djurparken: forskning som främjar bevarandet av
arterna, utbildning som ger relevanta kunskaper om bevarande av arterna,
informationsutbyte om arternas bevarande samt, om det är lämpligt, upp-
födning i fångenskap och återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd,

2. djurparken främjar utbildning av och medvetenhet hos allmänheten

om bevarande av den biologiska mångfalden, särskilt genom att tillhanda-
hålla information om de förevisade arterna och deras naturliga livsmiljöer,

3. djurhållningen i djurparken uppfyller de enskilda arternas biologiska

behov och behov av bevarande, bland annat genom att djurens livsmiljöer
berikas på ett artspecifikt sätt,

4. en hög standard på skötseln av djuren upprätthålls,
5. det finns ett program för förebyggande och kurativ veterinärvård samt

näringstillförsel,

6. djur inte rymmer och att skadedjur och ohyra inte tar sig in utifrån,

och

7. spridning av smittsamma sjukdomar förebyggs.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

1 Senaste lydelse 2011:636.

SFS

2019:71

Publicerad
den

1 mars 2019

background image

SFS

2019:71

2

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)