SFS 2019:72 Förordning om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

SFS2019-72.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion

för Statens jordbruksverk

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver att 28 § förordningen (2009:1464) med instruktion
för Statens jordbruksverk ska ha följande lydelse.

28 § Inom myndigheten ska det finnas djurförsöksetiska nämnder. De
djurförsöksetiska nämndernas uppgift är att pröva ärenden enligt 7 kap. 9 §
djurskyddslagen (2018:1192). Närmare bestämmelser om nämndernas
organisation och sammansättning finns i djurskyddsförordningen (2019:66).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2019:72

Publicerad
den

1 mars 2019