SFS 2019:73 Förordning om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion

SFS2019-73.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:868) med

länsstyrelseinstruktion

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver att 31 § förordningen (2017:868) med länsstyrelse-
instruktion ska ha följande lydelse.

Avgifter
31 §
Avgiftsinkomster får disponeras av länsstyrelsen när det gäller in-
komster enligt

1. djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66),
2. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förord-

ningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter som avser anima-
liska biprodukter,

3. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt

miljöbalken för tillsyn över dammsäkerhet, och

4. 22 § delgivningsförordningen (2011:154).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2019:73

Publicerad
den

1 mars 2019