SFS 2019:74 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

SFS2019-74.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter

till Strålsäkerhetsmyndigheten

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:463) om vissa avgif-
ter till Strålsäkerhetsmyndigheten1

dels att 1, 2, 4–6, 7 a, 8, 11, 12 och 14–18 §§ och rubriken närmast före

2 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 19 § ska lyda ”Nedsättning av avgift”,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 5 a, 5 b, 11 b och 11 c §§, och

närmast före 16 § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det närmast före 20 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Verk-

ställighetsföreskrifter” och närmast före 21 § ska införas en ny rubrik som
ska lyda ”Överklagande”.

1 §2 Denna förordning är meddelad med stöd av

– 30 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i fråga om 4, 5, 6–11 a,

13–15 och 19 §§,

– 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396) i fråga om 4, 5 a–6, 11 b–12

och 16–19 §§,

– 20 § andra stycket 16 lagen (2006:263) om transport av farligt gods i

fråga om 4, 5, 6, 10 och 19 §§, och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ordförklaringar
2 §
3 Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen (2018:396) och strål-
skyddsförordningen (2018:506).

4 §4 En ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om

1. tillstånd enligt 5 eller 5 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
2. tillstånd enligt strålskyddslagen (2018:396) eller strålskyddsförord-

ningen (2018:506), eller

3. Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av ett ärende enligt 8 § eller 18 §

andra stycket förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

5 §5 Avgift enligt 4 § 1 ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten med
100 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnkraftsreaktor

1 Förordningen omtryckt 2009:668.

2 Senaste lydelse 2018:511.

3 Senaste lydelse 2018:511.

4 Senaste lydelse 2018:511.

5 Senaste lydelse 2017:1336.

SFS

2019:74

Publicerad
den

1 mars 2019

background image

SFS

2

som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor, varav 34 000 000
kronor när ansökan ges in, 33 000 000 kronor senast ett år efter att ansökan
gavs in och 33 000 000 kronor senast två år efter att ansökan gavs in.

Avgift enligt 4 § 1 eller 3 ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när

ansökan ges in

1. med 2 237 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 1, dock inte en kärnkraftsreaktor eller anläggning för
slutförvaring av använt kärnbränsle,

2. med 1 113 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 2,

3. med 560 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 3,

4. med 111 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 4,

5. med 1 536 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk an-

läggning kategori 1,

6. med 560 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 2,

7. med 280 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 3,

8. med 55 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 4,

9. med 111 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk

anläggning,

10. med 55 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a §

lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

11. med 112 000 kronor, om ansökan avser en anläggning för markdepo-

nering av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning
och till en sådan anläggning hörande anläggningar för behandling eller lag-
ring, förutsatt att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdeponer-
ingsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel varav högst 10 gigabecque-
rel utgörs av alfaaktiva ämnen,

12. med 42 000 kronor, om ansökan avser gränsöverskridande transport

av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall,

13. med 80 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktiva ämnen

enligt en särskild överenskommelse om säkerhetsåtgärder,

14. med 35 000 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse,

bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med
kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas
av någon ansökan enligt 1–13,

15. med 16 000 kronor, om ansökan avser transport av ett radioaktivt

ämne som inte omfattas av någon ansökan enligt 1–14, och

16. med 75 000 kronor, om ansökan avser bekräftelse av certifikat för

kollikonstruktion.

Om en ansökan som avser en och samma anläggning omfattas av mer än

en avgift enligt första stycket eller andra stycket 1–9, ska avgift betalas med
det belopp som är högst av de angivna beloppen.

5 a § Avgift enligt 4 § 2 ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när an-
sökan ges in

1. med 520 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som

inte överskrider 30 milliwatt,

2. med 8 800 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som

överskrider 30 milliwatt,

2019:74

background image

SFS

3

3. med 5 100 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik,
4. med 2 000 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik,
5. med 2 800 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiagnos-

tik,

6. med 1 050 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivi-

tet som är högst 100 megabecquerel,

7. med 3 200 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strål-

källor med en aktivitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 giga-
becquerel,

8. med 17 600 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strål-

källor med en aktivitet som överstiger 10 gigabecquerel,

9. med 5 900 kronor per utrustning för mindre acceleratorer,
10. med 22 500 kronor per tillstånd för acceleratoranläggningar,
11. med 2 600 kronor per utrustning för radiografering,
12. med 1 050 kronor för slutna strålkällor som inte är slutna strålkällor

med hög aktivitet,

13. med 1 050 kronor för slutna strålkällor med hög aktivitet,
14. med 9 800 kronor per tillstånd för installation och underhåll av strål-

källor,

15. med 12 700 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltappara-

ter för extern strålterapi,

16. med 4 300 kronor per utrustning för röntgenterapiutrustning för extern

strålterapi,

17. med 12 700 kronor per utrustning för efterladdningsutrustning för

brachyterapi,

18. med 19 100 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachy-

terapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

19. med 77 700 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som är högst 100 gigabecquerel,

20. med 125 600 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som överstiger 100 gigabecquerel,

21. med 7 283 000 kronor per anläggning för acceleratorbaserad spalla-

tion för neutronforskningsändamål med en stråleffekt som överstiger 1 mega-
watt, och

22. med 353 000 kronor för verksamhet med elektronacceleratorbaserade

synkrotronljusanläggningar.

5 b § Den som ansöker om tillstånd till en verksamhet enligt strålskydds-
lagen (2018:396) som inte omfattas av 5 a § ska betala avgift med 1 300 kro-
nor per timme för arbete med tillståndsprövning som Strålsäkerhetsmyndig-
heten har utfört. Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter
särskild debitering.

6 §6 Om Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av en ansökan medför
kostnader som väsentligt överstiger de belopp som anges i 5 eller 5 a §, får
myndigheten besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 1 300 kronor
per timme för arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften ska beta-
las till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

7 a §7 Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk
anläggning kategori 1, dock inte en sådan reaktor som avses i 7 § eller en

6 Senaste lydelse 2016:1359.

7 Senaste lydelse 2017:1336.

2019:74

background image

SFS

4

anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle, ska betala gransknings-
avgift med 4 790 000 kronor för granskning av de tillståndsvillkor som
måste uppfyllas innan anläggningen tas i normaldrift för första gången efter
det att tillståndet gavs.

Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debiter-

ing sedan tillståndshavaren har gett in handlingar till myndigheten för
granskning.

8 §8 Om den granskning som en avgift enligt 7 eller 7 a § är avsedd att
täcka medför granskningsarbete som inte täcks av avgiftens belopp (kost-
nader för merarbete), får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att tillstånds-
havaren ska betala tilläggsavgift med 1 300 kronor per timme för det mer-
arbete som myndigheten har utfört. För en granskning som avses i 7 a § får
dock tilläggsavgiften för varje granskningsarbete uppgå till högst 2 000 000
kronor.

Tilläggsavgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild

debitering.

11 §9 Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala avgift
för Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över att lagen (1984:3) om kärntek-
nisk verksamhet, strålskyddslagen (2018:396), förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet och strålskyddsförordningen (2018:506) samt vill-
kor och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar och förord-
ningar följs. Avgiften ska, efter särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndig-
heten, betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 3 000 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift,
2. med 453 500 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

3. med 566 500 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under normaldrift,

4. med 621 500 kronor för en anläggning där mer än 1 000 ton använt

kärnbränsle mellanlagras,

5. med 251 500 kronor för en anläggning där använt kärnbränsle mellan-

lagras och den lagrade mängden inte överstiger 1 000 ton,

6. med 621 000 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall

som inte utgör sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 11,

7. med 251 500 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,
8. med 251 500 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne

som inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,

9. med 251 500 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,
10. med 750 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling,
11. med 251 500 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under avveckling, och

12. med 10 000 kronor för en sådan markdeponering som avses i 5 §

andra stycket 11.

En avgift enligt första stycket 1–4, 10 eller 11 omfattar även tillsyn över

anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle,
kärnämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som
omfattas av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte
att fullgöra sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om
kärnteknisk verksamhet.

8 Senaste lydelse 2016:1359.

9 Senaste lydelse 2018:511.

2019:74

background image

SFS

5

Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller be-

handling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och
samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den anläggning
som har den högsta avgiften.

Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet

började gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter
det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om
kärnteknisk verksamhet eller Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att
fortlöpande tillsyn med hänsyn till säkerheten och strålskyddet inte längre
behövs.

11 b § Den som har tillstånd till någon sådan verksamhet som avses i 5 a §
1–20 ska betala avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader för tillsyn
och andra åtgärder med anknytning till tillståndet. Avgiften ska, efter sär-
skild debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderår
från och med det år som följer efter det att beslut om tillstånd har getts med
ett belopp som motsvarar den gällande ansökningsavgiften för verksam-
heten enligt 5 a §. Om ett tillstånd förnyas, ska ingen avgift betalas för det
år då ansökan om att förnya tillståndet gavs in.

För en verksamhet som avses i 5 a § 21 eller 22 ska avgift enligt första

stycket betalas för varje påbörjat kalenderår från och med det år som följer
efter det år då ansökan om tillstånd gavs in.

Förhållanden som är anmälda skriftligt till Strålsäkerhetsmyndigheten

före den 1 januari ska ligga till grund för beräkningen av avgiften.

11 c § Den som i annat fall än som avses i 11 b § har tillstånd till en verk-
samhet enligt strålskyddslagen (2018:396), ska betala avgift med 1 300 kro-
nor per timme för arbete med tillsyn och övriga åtgärder med anknytning till
tillståndet som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften ska betalas
till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

12 §10 Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en verksamhet
som tillhör någon av beredskapskategorierna 1 a–2 enligt den klassificering
som följer av föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med
stöd av 4 kap. 9 § strålskyddsförordningen (2018:506), ska betala bered-
skapsavgift. Avgiften ska efter särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndig-
heten betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 6 016 000 kronor per tillståndshavare med en eller flera verksam-

heter i beredskapskategori 1 a inom samma anläggningsområde,

2. med 4 512 000 kronor per tillståndshavare med en eller flera verksam-

heter i beredskapskategori 1 b eller 1 c inom samma anläggningsområde,
3. med 257 000 kronor för en kärnteknisk verksamhet i beredskapskategori
2, och

4. med 257 000 kronor för en annan verksamhet i beredskapskategori 2

än som avses i 3.

Om en tillståndshavare har flera verksamheter som omfattas av en avgift

enligt första stycket inom ett och samma anläggningsområde, ska avgift be-
talas med det belopp som är högst av de angivna beloppen.

Avgiften ska betalas från och med det kalenderkvartal då en anläggning

har tagits i provdrift. Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som
följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att
verksamheten inte längre tillhör någon av beredskapskategorierna.

10 Senaste lydelse 2018:511.

2019:74

background image

SFS

6

14 §11 Den som i annat fall än som avses i 13 § innehar ett kärnämne ska
betala avgift för kärnämneskontroll med 1 300 kronor per timme för kontroll
som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften ska betalas till Strål-
säkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

15 §12 Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkrafts-
reaktor ska betala avgift till Strålsäkerhetsmyndigheten för den grund-
läggande och tillämpade forskning samt de studier och utredningar som
myndigheten initierar i syfte att utveckla nationell kompetens och stödja och
utveckla myndighetens tillsyn inom de av myndighetens verksamhetsområ-
den som är relevanta för den verksamhet som tillståndshavaren bedriver.
Avgiften ska efter särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten betalas
för varje kalenderkvartal

1. med 7 821 000 kronor för en reaktor som är under uppförande från och

med det kalenderkvartal som följer efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten
har godkänt att anläggningen får börja uppföras till och med det kalender-
kvartal då reaktorn tas i normaldrift,

2. med 2 090 000 kronor för varje annan reaktor från och med det kalen-

derkvartal som följer efter det att den tas i normaldrift fram till det kalender-
kvartal som följer efter det att den är permanent avstängd, och

3. med 302 000 kronor för en reaktor som är permanent avstängd och där

kärnämne i form av använt kärnbränsle finns kvar för den tid då avgift inte
betalas enligt 2.

Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som följer efter det att

tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen (1984:3)
om kärnteknisk verksamhet.

Avgift för anmälningspliktig verksamhet


16 §13 Den som anmäler en verksamhet med strålning enligt föreskrifter
som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med stöd av 5 kap. 3 eller 14 §
strålskyddsförordningen (2018:506), ska betala avgift för Strålsäkerhets-
myndighetens kostnader för handläggning av anmälan samt för tillsyn och
andra åtgärder med anknytning till verksamheten. Avgiften ska betalas till
Strålsäkerhetsmyndigheten när anmälan ges in. Avgiften är 1 200 kronor för
varje

1. anmälningspliktig verksamhet med laser,
2. anmälningspliktig verksamhet med mikrovågstorkning,
3. teknisk anordning som kan alstra joniserande strålning i en anmälnings-

pliktig verksamhet,

4. anmälningspliktig verksamhet med en eller flera öppna strålkällor,
5. anmälningspliktig verksamhet med handel med radioaktiva ämnen och

tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning,

6. sluten strålkälla i en anmälningspliktig verksamhet, och
7. anmälningspliktig verksamhet med ett eller flera medicinska solarier.

17 §14 Den som enligt föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har
meddelat med stöd av 5 kap. 7 § strålskyddsförordningen (2018:506) har an-
svar för att anmäla en verksamhet med arbetsplatser där aktivitetskoncentra-
tionen för radon överstiger referensnivån 200 becquerel per kubikmeter, ska

11 Senaste lydelse 2016:1359.

12 Senaste lydelse 2017:1336.

13 Senaste lydelse 2018:511.

14 Senaste lydelse 2016:8.

2019:74

background image

SFS

7

betala avgift med 1 200 kronor för Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader
för handläggning av anmälan samt för tillsyn och andra åtgärder med an-
knytning till verksamheten. Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndig-
heten när anmälan ges in.

18 §15 Den som ansvarar för en verksamhet som avses i 17 § med arbets-
ställen där arbetstagare riskerar att få en radonexponering som överstiger
0,72 megabecquereltimmar per kubikmeter, ska för varje sådant arbetsställe
betala avgift med 30 700 kronor för Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader
för handläggning av anmälan samt för tillsyn och andra åtgärder med
anknytning till verksamheten. Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyn-
digheten efter särskild debitering för varje påbörjat kalenderår från och med
det år då anmälan ges in.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.


På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

15 Senaste lydelse 2016:1359.

2019:74