SFS 2019:75 Förordning om ändring i förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar

SFS2019-75.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:759) om ekonomiska

föreningar

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 och 7 §§ förordningen (2018:759) om
ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

4 kap.
1 §
1 I ärenden som rör registrering i föreningsregistret ska avgifter betalas
med följande belopp:

1. vid en anmälan för registrering av en nybildad förening, 1 600 kronor,

eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en
elektronisk underskrift, 1 300 kronor,

2. vid en anmälan av en ändring av ett företagsnamn eller av ett särskilt

företagsnamn eller av ett företagsnamn i dess lydelse på främmande språk,
1 100 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och under-
tecknas med en elektronisk underskrift, 900 kronor,

3. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 16 kap. 12 eller

37 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 900 kronor,

4. vid en anmälan om fusion enligt 16 kap. 24 eller 44 § lagen om ekono-

miska föreningar, 1 100 kronor,

5. vid en anmälan enligt 17 kap. 9 § lagen om ekonomiska föreningar om

att föreningsstämman har beslutat om likvidation, 1 100 kronor,

6. vid en anmälan om ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant,

styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, hur
firman tecknas, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor eller
revisorssuppleant, 1 000 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor,
och

7. vid någon annan anmälan eller då en anteckning i registret annars ska

göras, 1 000 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och
undertecknas med en elektronisk underskrift, 800 kronor.

Avgifterna avser handläggning, prövning, registrering och, i förekom-

mande fall, kungörande.

7 § För handläggning och prövning av en ansökan enligt lagen (2018:672)
om ekonomiska föreningar ska en avgift betalas i följande fall och med
följande belopp:

1. undantag från bosättningskraven för ställföreträdare (7 kap. 8, 30 och

38 §§), 475 kronor,

1 Senaste lydelse 2018:2065.

SFS

2019:75

Publicerad
den

5 mars 2019

background image

2

SFS

2019:75

2. ersättare för styrelseledamot (7 kap. 16 §), 1 400 kronor,
3. undantag från bosättningskravet för revisor (8 kap. 11 §), 1 200 kronor,
4. medgivande att en sammanslutning eller ett revisionsorgan får vara

revisor (8 kap. 22 §), 1 200 kronor,

5. undantag från kravet att anlita en auktoriserad revisor (8 kap. 14 och

15 §§), 685 kronor,

6. tillstånd till minskning av reservfonden (15 kap. 4 §), 900 kronor,
7. tillstånd att verkställa en fusionsplan (16 kap. 18 §), 900 kronor,
8. likvidation enligt 17 kap. 11 §, 475 kronor, och
9. förenklad avveckling (18 kap. 1 §), 1 500 kronor.
För handläggning och prövning av ett ärende om att tillgångar av

obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden (17 kap. 41 §) ska en
avgift om 740 kronor betalas.

Om en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan avser fler än en

överlåtande förening eller fler än ett överlåtande dotteraktiebolag ska, utöver
avgiften enligt första stycket 7, en avgift om 500 kronor betalas för varje
tillkommande förening eller aktiebolag.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)