SFS 2019:76 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2019-76.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:76

Publicerad
den

5 mars 2019

background image

2

SFS

2019:76

Bilaga1

Verksamhet består i

Särskilda begränsningar
i sekretessen

157. stöd

enligt

förordningen

(2018:675) om miljökompensation
för godstransporter på järnväg och
förordningen (2018:1867) om miljö-
kompensation för överflyttning av
godstransporter från väg till sjöfart

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

sekretessen enligt 9 § första
stycket 1 gäller inte om intresset av
allmän kännedom om något för-
hållande som rör människors hälsa,
miljön, redligheten i handeln eller
ett liknande allmänintresse har sådan
vikt att uppgiften bör lämnas ut

158. utredning och tillsyn i fråga om
genetiska resurser och traditionell
kunskap enligt

� Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 511/2014 av den
16 april 2014 om åtgärder för använ-
darnas efterlevnad i Nagoyaproto-
kollet om tillträde till och rimlig och
rättvis fördelning av vinster från
utnyttjande av genetiska resurser i
unionen,

� kommissionens genomförande-

förordning (EU) 2015/1866 av den
13 oktober 2015 om närmare före-
skrifter för genomförandet av Europa-
parlamentets och rådets förordning
(EU) nr 511/2014 vad gäller registret
över samlingar, övervakning av
användarnas efterlevnad och bästa
praxis,

� 8 kap. 5 § andra stycket miljö-

balken,

� miljötillsynsförordningen

(2011:13), och

� förordningen (2016:858) om

användning av genetiska resurser
och traditionell kunskap om sådana
resurser

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

sekretessen enligt 9 § första
stycket 1 gäller inte om intresset av
allmän kännedom om något för-
hållande som rör människors hälsa,
miljön, redligheten i handeln eller
ett liknande allmänintresse har sådan
vikt att uppgiften bör lämnas ut

1 Senaste lydelse 2018:2056.

background image

3

SFS

2019:76

Sakregister till bilagan
Siffrorna avser punkter i bilagan

Gasskyddsmateriel
Genetiska resurser
Genetiskt modifierade resurser

20

158

82

Miljöfarlig verksamhet
Miljökompensation
Miljön

40

157

23

Måttenheter

Nagoyaprotokollet
Narkotikaklassificering

76

158
115

Tobaksskatt
Traditionell kunskap
Trafiktillstånd

127
158

77