SFS 2019:78 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

SFS2019-78.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 18 och 22 §§ förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

18 §1 För utlänningar som omfattas av 5–5 b §§ har en kommun enligt 19–
27 §§ rätt till ersättning för vissa kostnader för

– ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
– stöd och hjälp i boendet och för särskilda boendeformer enligt social-

tjänstlagen,

– insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade,

– assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken,
– bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpass-

ningsbidrag, och

– hälso- och sjukvård.

22 § Ersättning för kostnader för stöd och hjälp i boendet och för särskilda
boendeformer enligt socialtjänstlagen (2001:453) lämnas om utlänningen
har behov av sådana insatser på grund av ålderdom, sjukdom eller funk-
tionshinder. Ersättning för kostnader för en insats på grund av ålderdom
lämnas endast om behovet av insatsen fanns när utlänningen först togs emot
i en kommun. Ersättning för kostnader för en insats på grund av sjukdom
eller funktionshinder lämnas endast om utlänningen hade sjukdomen eller
funktionshindret när han eller hon först togs emot i en kommun eller om
sjukdomen eller funktionshindret annars har ett direkt samband med
utlänningens situation som skyddsbehövande.

Ersättningen till kommunen ska motsvara 75 procent av kommunens

kostnader för insatsen minskat med den avgift utlänningen själv har betalat.

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2019.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:226.

SFS

2019:78

Publicerad
den

5 mars 2019