SFS 2019:79 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

SFS2019-79.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1990:927) om statlig

ersättning för flyktingmottagande m.m.

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 16 och 19 §§ förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m. ska ha följande lydelse.

16 §1 För utlänningar som omfattas av 1 § har en kommun rätt till ersätt-
ning enligt 17 och 19–20 d §§ för vissa kostnader för

– ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
– stöd och hjälp i boendet och för särskilda boendeformer enligt social-

tjänstlagen,

– insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade,

– assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken,
– bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpass-

ningsbidrag, och

– hälso- och sjukvård.

19 §2 Ersättning för kostnader för stöd och hjälp i boendet och för särskilda
boendeformer enligt socialtjänstlagen (2001:453) lämnas om utlänningen
har behov av sådana insatser på grund av ålderdom, sjukdom eller funktions-
hinder. Ersättning för kostnader för en insats på grund av ålderdom lämnas
endast om behovet av insatsen fanns när utlänningen först togs emot i en
kommun. Ersättning för kostnader för en insats på grund av sjukdom eller
funktionshinder lämnas endast om utlänningen hade sjukdomen eller funk-
tionshindret när han eller hon först togs emot i en kommun, eller om sjuk-
domen eller funktionshindret annars har ett direkt samband med utlänningens
situation som skyddsbehövande.

Ersättningen till kommunen ska motsvara 75 procent av kommunens

kostnader för insatsen, minskat med den avgift utlänningen själv har betalat.

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2019.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:225.

2 Senaste lydelse 2010:1141.

SFS

2019:79

Publicerad
den

5 mars 2019