SFS 2019:81 Förordning om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film

SFS2019-81.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till

film

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 13 och 30 §§ förordningen (2016:989) om stats-
bidrag till film ska ha följande lydelse.

13 § Statsbidrag enligt 12 § 1 och 3–6 får lämnas till producent, distri-
butör, biografägare, visningsorganisation, festivalarrangör eller annan aktör
som sprider och visar film offentligt.

En ideell organisation som får statsbidrag i form av verksamhetsbidrag

enligt 12 § ska vara demokratiskt uppbyggd och i sin verksamhet respektera
demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Statsbidrag enligt 12 § 2 får lämnas till biografägare eller sammanslut-

ningar av biografägare.

30 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 25
och 26 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2019.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Maria Fjellman Lundqvist
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:906.

SFS

2019:81

Publicerad
den

5 mars 2019