SFS 2019:82 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

SFS2019-82.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

dels att 2 kap. 6 och 8 §§, 3 kap. 1 och 9 §§, 7 kap. 1 och 3 §§ och bilagan

till förordningen ska ha följande lydelse,

dels att punkt 6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

2 kap.
6 §
En statlig myndighet som avser att genomföra en upphandling som
innebär krav på säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen
(2018:585) ska vidta de åtgärder som anges i andra stycket, om

1. leverantören kan få tillgång till eller möjlighet att förvara säkerhets-

skyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre
utanför myndighetens lokaler, eller

2. leverantören kan få tillgång till säkerhetskänsliga informationssystem

utanför myndighetens lokaler och obehörig åtkomst till systemen kan
medföra allvarlig skada för Sveriges säkerhet.

En statlig myndighet som avser att genomföra en sådan upphandling ska

innan förfarandet inleds

1. genom en särskild säkerhetsskyddsbedömning identifiera och dokumen-

tera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänsliga
informationssystem som leverantören kan få del av och som kräver säker-
hetsskydd, och

2. samråda med den myndighet som enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 eller

2 utövar tillsyn över den aktuella verksamheten.

Tillsynsmyndigheten får förelägga myndigheten att vidta åtgärder enligt

säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till
den lagen. Om ett föreläggande inte följs eller om tillsynsmyndigheten
bedömer att säkerhetsskyddslagens krav inte kan tillgodoses trots att
ytterligare åtgärder vidtas, får tillsynsmyndigheten besluta att myndigheten
inte får genomföra upphandlingen.

8 § Den nationella industrisäkerhetsmyndigheten får ingå ett säkerhets-
skyddsavtal med en leverantör, om det är nödvändigt för att leverantören ska
kunna delta i ett internationellt samarbete och det behövs för att utfärda
säkerhetsintyg enligt 4 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). Säkerhets-
skyddsavtalet ska anmälas till Säkerhetspolisen.

SFS

2019:82

Publicerad
den

5 mars 2019

background image

SFS

2

3 kap.


1 § Innan ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig
verksamhet tas i drift ska verksamhetsutövaren genom en särskild säkerhets-
skyddsbedömning ta ställning till vilka säkerhetskrav i systemet som är
motiverade och se till att säkerhetsskyddet utformas så att dessa krav till-
godoses. Säkerhetsskyddsbedömningen ska dokumenteras.

9 § Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som lämnas till en utländsk
myndighet eller en mellanfolklig organisation ska omfattas av ett inter-
nationellt säkerhetsskyddsåtagande som Sverige har ingått med den andra
staten eller organisationen, om det inte finns särskilda skäl för att sådana
uppgifter ändå kan lämnas.

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får inte lämnas till en utländsk

leverantör om inte Sverige har ingått ett internationellt säkerhetsskydds-
åtagande med den andra staten och leverantören har godkänts genom en
kontroll enligt den andra statens säkerhetsskyddslagstiftning.

7 kap.


1 § Tillsyn över säkerhetsskyddet ska utövas av

1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket och Försvars-

högskolan samt de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet,

2. Säkerhetspolisen när det gäller övriga myndigheter, utom Justitie-

kanslern, samt kommuner och landsting,

3. Affärsverket svenska kraftnät när det gäller enskilda verksamhets-

utövare som bedriver elförsörjningsverksamhet,

4. Transportstyrelsen när det gäller enskilda verksamhetsutövare som

bedriver flygtrafiktjänst för civil luftfart, flygtrafikledningstjänst för militär
luftfart och verksamhet som är av betydelse inom luftfartsskydd, sjöfarts-
skydd eller hamnskydd,

5. Post- och telestyrelsen när det gäller enskilda verksamhetsutövare som

bedriver verksamhet som avser elektronisk kommunikation och posttjänst,
och

6. länsstyrelserna när det gäller enskilda verksamhetsutövare som

bedriver andra säkerhetskänsliga verksamheter än sådana som anges i 3–5.

De myndigheter som anges i första stycket får inom sitt tillsynsområde

utöva tillsyn över säkerhetsskyddet hos leverantörer som omfattas av ett
säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Sådan tillsyn får också utövas över underleverantörer som leverantören har
anlitat inom ramen för säkerhetsskyddsavtalet.

3 § Om det vid tillsynen över säkerhetsskyddet konstateras allvarliga
brister som trots påpekanden inte rättas till, ska Säkerhetspolisen eller
Försvarsmakten anmäla förhållandet till regeringen. Det gäller dock inte
brister hos sådana leverantörer där villkoren för säkerhetsskyddet angetts i
ett säkerhetsskyddsavtal.

Om sådana brister i säkerhetsskyddet som anges i första stycket

konstaterats av någon av de myndigheter som enligt 7 kap. 1 § första stycket
3–6 utövar tillsyn, ska myndigheten informera Säkerhetspolisen och
Försvarsmakten.

6. Bestämmelsen i 3 kap. 9 § om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som
lämnas till en utländsk myndighet, mellanfolklig organisation eller utländsk
leverantör behöver inte tillämpas förrän den 1 januari 2022.

2019:82

background image

SFS

3

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik

(Justitiedepartementet)

2019:82

background image

SFS

4

Bilaga

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklass i
enlighet med vad som anges i 5 kap. 8 §.

Affärsverket svenska kraftnät
Allmänna domstolarna
Allmänna förvaltningsdomstolarna
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljöverket
Brottsförebyggande rådet
Centrala studiestödsnämnden
Datainspektionen
Domstolsverket
E-hälsomyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Exportkreditnämnden
Finansinspektionen
Folke Bernadotteakademin
Folkhälsomyndigheten
Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Försäkringskassan
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Havs- och vattenmyndigheten
Hyres- och arrendenämnderna
Inspektionen för strategiska produkter
Justitiekanslern
Konkurrensverket
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kungliga Tekniska högskolan
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna
Migrationsverket
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten

2019:82

background image

SFS

5

Post- och telestyrelsen
Regeringskansliet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Rymdstyrelsen
Rättshjälpsmyndigheten
Sjöfartsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Statens haverikommission
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Statens jordbruksverk
Statens servicecenter
Statens tjänstepensionsverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens överklagandenämnd
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Valmyndigheten
Åklagarmyndigheten

2019:82