SFS 2019:83 Kustbevakningsförordning

SFS2019-83.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Kustbevakningsförordning

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar kust-
bevakningslagen (2019:32).

Ytterligare bestämmelser om Kustbevakningen finns i förordningen

(2007:853) med instruktion för Kustbevakningen.

Ledning av verksamheten
2 §
Den som i förhållande till någon annan leder och ansvarar för viss
operativ verksamhet är förman för honom eller henne.

Det ska av arbetsordningen eller av order framgå vem som är förman vid

den verksamhet som kustbevakningstjänstemän utför gemensamt. I annat
fall är den som har den högsta befattningen förman. Om flera kustbevak-
ningstjänstemän har lika höga befattningar är det den som har haft befatt-
ningen längst tid som är förman. Om de har haft befattningen lika länge är
det den som är äldst.

Vad som anges i första och andra styckena påverkar inte förmannens sär-

skilda uppgifter och ansvar till följd av någon annan reglering.

Brott som ingår i den direkta brottsbekämpningen
3 §
Kustbevakningens direkta brottsbekämpning omfattar, utöver vad som
framgår av 3 kap. 2 § kustbevakningslagen (2019:32), även brott som rör
sjötrafik och sjösäkerhet i

a) kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritids-

båtar,

b) förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med

utländskt fartyg m.m.,

c) 7 kap. 7 § fartygsregisterförordningen (1975:927),
d) förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identi-

fiering,

e) förordningen (1982:569) om lotsning m.m.,
f) 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300),
g) svävarfartsförordningen (1986:305),
h) förordningen (1993:1053) om användningen av vattenskoter, och
i) förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg.

Behörighetskrav
4 §
De befogenheter som en kustbevakningstjänsteman har enligt kust-
bevakningslagen (2019:32) får utövas av en kustbevakningstjänsteman som

SFS

2019:83

Publicerad
den

6 mars 2019

background image

2

SFS

innehar en befattning som är förenad med sådan behörighet och som har
genomgått den utbildning som är föreskriven av Kustbevakningen.

5 § Beslut om att inleda förundersökning och andra beslut av undersök-
ningsledaren får fattas av en tjänsteman som Kustbevakningen utser och
som har genomgått den utbildning som är föreskriven av Kustbevakningen.

Skyldigheter i anställningen
Kontakter med allmänheten
6 § En kustbevakningstjänsteman ska i kontakter med allmänheten, utifrån
omständigheter och situation, agera så hänsynsfullt som möjligt, visa
behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende.

Legitimation
7 § En kustbevakningstjänsteman ska under tjänstgöringen kunna legiti-
mera sig med tjänstekort, om inte särskilda skäl talar emot det.

Rapporteringsskyldighet
8 § Bestämmelser om rapporteringsskyldighet i fråga om brottsbekäm-
pande och ordningshållande verksamhet finns i 3 kap. 17–19 §§, 4 kap. 6 §
och 5 kap. 12 § kustbevakningslagen (2019:32).

9 § Om någon skadas till följd av en kustbevakningstjänstemans ingri-
pande ska kustbevakningstjänstemannen, om skadan inte är obetydlig, så
snart den skadade tagits om hand för vård anmäla det inträffade till sin
förman.

10 § En kustbevakningstjänsteman ska underrätta sin närmaste förman om
sådana förhållanden som rör arbetet och som förmannen bör känna till.

Användning av skjutvapen
11 § Om det uppstår en nödvärnssituation enligt 24 kap. 1 § brottsbalken
får en kustbevakningstjänsteman, med de begränsningar som följer av 12 §,
använda skjutvapen under förutsättning att det är försvarligt, med hänsyn till
det våld eller hot om våld som kustbevakningstjänstemannen möter och till
omständigheterna i övrigt.

12 § Innan en kustbevakningstjänsteman använder skjutvapen ska kust-
bevakningstjänstemannen särskilt beakta risken för att utomstående skadas.
Skottlossning inom ett område där många människor bor eller vistas ska så
långt det är möjligt undvikas.

Kustbevakningstjänstemannen ska innan skott avlossas ge en tydlig var-

ning genom tillrop, om en sådan varning inte är obehövlig. Om kust-
bevakningstjänstemannen måste använda skjutvapen ska han eller hon, när
omständigheterna inte kräver något annat, först avlossa varningsskott.

När skott avlossas mot en person ska kustbevakningstjänstemannen efter-

sträva att endast tillfälligt oskadliggöra personen.

13 § När en kustbevakningstjänsteman har använt skjutvapen ska kust-
bevakningstjänstemannen lämna en rapport om händelsen.

2019:83

background image

3

SFS

Rätt att meddela föreskrifter
14 §
Kustbevakningen får meddela närmare föreskrifter om

1. utbildning,
2. rapporteringsskyldighet,
3. dokumentation,
4. användning av skjutvapen och andra hjälpmedel vid våldsanvändning,
5. legitimation, och
6. klädsel, utrustning och annat som krävs för enhetlighet i Kustbevak-

ningens arbete.

15 § Innan Kustbevakningen meddelar beslut om föreskrifter som berör
en annan myndighet ska Kustbevakningen ge den myndigheten tillfälle att
yttra sig.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1983:124) om Kustbevak-

ningens medverkan vid polisiär övervakning.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg

(Justitiedepartementet)


2019:83