SFS 2019:84 Förordning med instruktion för Kustbevakningen

SFS2019-84.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med instruktion för Kustbevakningen

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver följande.

Kustbevakningens centrala uppgifter
1 §
Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning och utföra
räddningstjänst till sjöss.

2 § Kustbevakningen har inom ramen för sjöövervakningen till uppgift att
självständigt ansvara för eller biträda en annan myndighet med brotts-
bekämpning och ordningshållning i enlighet med kustbevakningslagen
(2019:32) och annan författning.

3 § Kustbevakningen har även inom ramen för sjöövervakningen till upp-
gift att bedriva kontroll och tillsyn i enlighet med vad som framgår av sär-
skild författningsreglering eller författningsenliga överenskommelser med
andra myndigheter.

4 § Kustbevakningen ska ansvara för miljöräddningstjänst till sjöss i syfte
att begränsa konsekvenserna av olyckor och utsläpp.

Vissa uppgifter inom sjöövervakningen
Vattenföroreningsavgift
5 § Kustbevakningen ska utreda och besluta i ärenden om vattenförore-
ningsavgift samt ta emot sådana avgifter.

Marinvetenskaplig forskning
6 § Kustbevakningen ska besluta om och svara för tillsyn i fråga om till-
stånd för marinvetenskaplig forskning.

Kontaktpunkt för sjötrafiken
7 § Kustbevakningen ska vara kontaktpunkt för sjötrafiken när det gäller
anmälningar enligt

1. föreskrifter om gränskontroll i fråga om personer, och
2. sjöfartsskydd enligt överenskommelse med en annan myndighet.

Behörig myndighet vid förfrågningar om ett fartyg är svenskt
8 § Kustbevakningen är behörig myndighet att ta emot och besvara för-
frågningar om ett fartyg är svenskt enligt

SFS

2019:84

Publicerad
den

6 mars 2019

background image

SFS

2

1. tilläggsprotokollet mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen

till Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöver-
skridande organiserad brottslighet, och

2. Förenta nationernas konvention den 10 mars 1988 för bekämpande av

brott mot sjöfartens säkerhet med tillhörande protokoll den 14 oktober 2005.

Övervakning av fisket
9 § Kustbevakningen ska bedriva sådan övervakning av fisket som är en
svensk myndighets uppgift och som följer av

1. konventionen av den 31 december 1932 mellan Sverige och Danmark

angående fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande far-
vattnen (SÖ 1933:13),

2. avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömse-

sidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och
svensk flagg,

3. gränsälvsöverenskommelsen av den 11 november 2009 mellan Sverige

och Finland (SÖ 2010:21), och

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den

11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av
rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upp-
hävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004
och rådets beslut 2004/585/EG.

För verksamhet enligt första stycket 4 får Kustbevakningen utse behöriga

tjänstemän att vara gemenskapsinspektörer.

Kontrollåtgärder till sjöss
10 § Kustbevakningen ska ansvara för Sveriges del av de kontrollåtgärder
som Europeiska unionen genomför till sjöss inom det område som regleras
av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC).

Myndigheten får för detta ändamål utse behöriga tjänstemän att vara

inspektörer och koordinatorer.

Vissa uppgifter inom räddningstjänsten
11 §
Kustbevakningen ska ha beredskap för och på begäran av räddnings-
ledare delta i sjöräddningstjänst och annan räddningstjänst. Kustbevak-
ningen ska därigenom bidra till ökad sjösäkerhet, att människoliv kan räddas,
att personskador begränsas och att konsekvenserna för egendom och miljö
minskas.

Bistånd från och till utländska myndigheter vid räddningsinsatser
12 § Kustbevakningen får, utöver vad som följer av 9 kap. 1 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor, begära bistånd från och lämna bistånd
till utländska myndigheter vid räddningsinsatser enligt

1. överenskommelsen av den 13 september 1983 om samarbete vid bekämp-

ning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen
(SÖ 1984:13),

2. konventionen av den 9 april 1992 om skydd av Östersjöområdets marina

miljö (SÖ 1996:22),

3. konventionen av den 30 november 1990 om beredskap för, insatser vid

och samarbete vid föroreningar genom olja (SÖ 1992:16),

4. tilläggsprotokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid

olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen 2000 (SÖ 2003:47), och

2019:84

background image

SFS

3

5. avtalet om samarbete om beredskap för och insatser vid förorening av

den marina miljön genom olja i Arktis.

13 § Vid miljöräddningsinsatser till sjöss får Kustbevakningen även
begära bistånd från och lämna bistånd till de länder som deltar i samarbetet
inom ramen för Europaparlamentets och rådets beslut 1313/2013/EU av den
17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen. Sådant bistånd
får dock endast lämnas under förutsättning att den stat som har begärt biståndet
garanterar Kustbevakningen full kostnadstäckning för dess insatser.

Kustbevakningen får vidare begära bistånd vid miljöräddningsinsatser till

sjöss av Europeiska unionens sjösäkerhetsbyrå i enlighet med Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 724/2004 av den 31 mars 2004
om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk
sjösäkerhetsbyrå.

14 § Innan Kustbevakningen beslutar att begära eller lämna bistånd enligt
12 och 13 §§ eller 9 kap. 1 § första stycket lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor ska myndigheten informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet)
om de åtgärder som den avser att vidta.

Uppgifter inom samordning av civil sjöövervakning och förmedling av

civil sjöinformation
15 §
Kustbevakningen ska samordna civila behov av sjöövervakning och
förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter.

Vissa uppgifter inom internationellt samarbete
16 §
Kustbevakningen ska medverka i internationella samarbeten för att
utveckla gränskontroll, brottsbekämpning till sjöss, annan sjöövervakning
och miljöräddningstjänst till sjöss.

Kustbevakningen ska vidare samverka med andra myndigheter för att

främja svenskt deltagande i internationella samarbeten inom sitt verksam-
hetsområde.

Kustbevakningen ska, innan den fattar ett beslut om deltagande i inter-

nationella insatser och övningar som kan försämra myndighetens förmåga
att utföra nationella uppgifter eller som kan medföra ekonomiska konse-
kvenser för myndigheten, informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet)
om sådana konsekvenser, samt om de åtgärder som myndigheten avser att
vidta med anledning av dessa.

Uppgifter inom säkerhetsarbetet vid viss olje- och gasverksamhet till

havs
17 §
Kustbevakningen ska utöva tillsyn enligt lagen (2015:280) om
rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför
Europeiska unionen.

Kustbevakningen ska vara kontaktpunkt och ansvara för utbyte av infor-

mation enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den
12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om
ändring av direktiv 2004/35/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Kustbevakningen ska även ansvara för de uppgifter som i övrigt följer av

artikel 32 i direktiv 2013/30/EU, i den ursprungliga lydelsen.

2019:84

background image

SFS

4

Uppdragsverksamhet
18 §
Kustbevakningen får bedriva uppdragsverksamhet.

Kustbevakningens geografiska verksamhetsområde
19 §
Kustbevakningens verksamhet bedrivs inom det geografiska område
som anges i 1 kap. 4 och 5 §§ kustbevakningslagen (2019:32) och i 4 kap.
5 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778).

Om det i lag, annan författning eller i författningsenliga överenskommelser

med andra myndigheter finns avvikande bestämmelser om i vilket område
Kustbevakningens verksamhet ska bedrivas gäller dessa i stället.

Kustbevakningens organisation
Myndighetens ledning
20 § Kustbevakningen leds av en myndighetschef.

21 § Vid Kustbevakningen ska det finnas ett insynsråd som består av högst
tio ledamöter.

Samrådsorgan
22 § För att bistå Kustbevakningen i arbetet med att samordna civil sjö-
övervakning och förmedla sjöinformation ska det vid myndigheten finnas
ett samrådsorgan för civil sjöövervakning och sjöinformation.

Samrådsorganet består av myndighetens chef, som är ordförande, och

högst tolv andra ledamöter samt ersättare för dessa.

Myndighetens chef får sätta en annan tjänsteman vid Kustbevakningen i

sitt ställe som ordförande i samrådsorganet.

Personalansvarsnämnd
23 § Vid Kustbevakningen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Anställningar och uppdrag
Myndighetschef och överdirektör
24 § Generaldirektören är myndighetschef.

25 § Vid Kustbevakningen ska det finnas en överdirektör.

Ledamöter i samrådsorganet
26 § Ledamöterna i samrådsorganet för civil sjöövervakning och sjö-
information utses av myndighetens chef.

Tillämplighet av vissa förordningar
27 §
Kustbevakningen ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter
28 §
Kustbevakningen får ta ut avgifter för sin uppdragsverksamhet.
Inkomsterna från avgiftsbelagd verksamhet disponeras av myndigheten.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

2019:84

background image

SFS

5

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:853) med instruk-

tion för Kustbevakningen.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg

(Justitiedepartementet)


2019:84