SFS 2019:85 Förordning om ändring i förordningen (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott, m.m.

SFS2019-85.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1967:502) om utdrag ur

folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående

brott, m.m.

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1967:502) om utdrag
ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott, m.m.1 samt
förordningen ska ha följande lydelse.

Förordning om utdrag ur folkbokföringsdatabasen för

utredning om brott
1 §
Domstol, åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och
Kustbevakningen har rätt att för utredning om brott få utdrag ur folkbok-
föringsdatabasen om en viss person. Skatteverket utformar formulär för
sådana utdrag efter samråd med Åklagarmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av

förordningens rubrik 2001:633

2014:1113.

SFS

2019:85

Publicerad
den

6 mars 2019