SFS 2019:86 Förordning om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

SFS2019-86.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 20 § ordningsbotskungörelsen (1968:199) ska ha
följande lydelse.

20 §1 Polismyndigheten bestämmer på vilket sätt och under vilken tid
utfärdade förelägganden ska förvaras.

Polismyndigheten meddelar närmare föreskrifter för verkställigheten av

de bestämmelser i 48 kap. rättegångsbalken som gäller föreläggande av
ordningsbot. I fråga om brott som avses i 4 och 9 §§ lagen (2000:1225) om
straff för smuggling och försök till sådant brott får sådana föreskrifter även
meddelas av Tullverket. I fråga om brott enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförord-
ningen (1986:300) och brott enligt 16 § tredje stycket lagen (2006:263) om
transport av farligt gods får sådana föreskrifter även meddelas av Kust-
bevakningen. Innan någon av myndigheterna beslutar föreskrifter som berör
någon av de andra myndigheternas verksamhetsområden ska de samråda
med varandra.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1114.

SFS

2019:86

Publicerad
den

6 mars 2019