SFS 2019:89 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

SFS2019-89.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 22 och 52 §§ jaktförordningen (1987:905)1 ska
ha följande lydelse.

22 §2 Skjutvapen får inte medföras vid färd med motordrivet fordon i
terräng. Om ett skjutvapen förvaras i ett motordrivet fortskaffningsmedel får
det inte finnas ammunition i vapnets patronläge eller magasin.

Första stycket gäller inte
1. bevakningspersonal, militär personal, en polisman eller en kustbevak-

ningstjänsteman under tjänsteutövning,

2. vid sådan jakt som bedrivs med stöd av bestämmelserna i 20 § och

20 a § första stycket, eller

3. när undantag medgetts eller tillstånd meddelats med stöd av 20 a §

andra stycket, 20 b eller 21 §§.

Första stycket första meningen gäller inte heller vid sådan transport av

fällt vilt som sker med stöd av 1 § andra stycket 5 terrängkörningsförord-
ningen (1978:594).

52 §3 Den som jagar ska ha med sig sitt jaktkort. Kortet ska på uppmaning
visas för en polisman, jakttillsynsman, naturvårdsvakt, tillsynsman i natio-
nalpark eller naturreservat, kustbevakningstjänsteman, tulltjänsteman eller
för den som äger eller innehar marken eller har jakträtten där.

En kustbevakningstjänsteman får ge en sådan uppmaning som framgår av

första stycket även på land i anslutning till de områden som anges 1 kap. 4
och 5 §§ kustbevakningslagen (2019:32).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

2 Senaste lydelse 2018:632.

3 Senaste lydelse 2014:1232.

SFS

2019:89

Publicerad
den

6 mars 2019