SFS 2019:90 Förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)

SFS2019-90.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 8 § tillträdesförordningen (1992:118) ska ha
följande lydelse.

8 §1 Inom svenskt territorium får ett utländskt statsfartyg inte göra uppe-
håll utan tillstånd. Om fartyget, med hänsyn till dess sjösäkerhet, ändå
tvingas att göra uppehåll, ska detta snarast anmälas till Kustbevakningen.

Tillstånd att göra uppehåll meddelas av Försvarsmakten när det gäller

fartyg enligt 5 §. Tillstånd för övriga fartyg meddelas av regeringen.

Ett utländskt statsfartyg som befinner sig i nöd på svenskt inre vatten ska

ange detta med internationell signal och snarast anmäla förhållandet till
Kustbevakningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1994:529.

SFS

2019:90

Publicerad
den

6 mars 2019