SFS 2019:92 Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

SFS2019-92.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:311) om transport av

farligt gods

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2006:311) om transport av
farligt gods ska införas en ny paragraf, 11 a §, och närmast före 11 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

Kustbevakningens brottsbekämpning
11 a §
När det gäller transport av farligt gods får Kustbevakningens direkta
brottsbekämpning även utföras i hamnars landområden i anslutning till
de områden som anges 1 kap. 4 och 5 §§ kustbevakningslagen (2019:

32).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:92

Publicerad
den

6 mars 2019