SFS 2019:93 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

SFS2019-93.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska
ha följande lydelse.

7 kap.
1 §
För att ge anvisningar för trafiken ska en polisman använda tecken.
Tecknen får användas även av en bilinspektör, vägtransportledare, kust-
bevakningstjänsteman eller av någon annan person som av en myndighet
förordnats att övervaka trafiken, ge anvisningar för den eller utföra punkt-
skattekontroll. Även andra hjälpmedel än dem som anges i 2 § får användas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS

2019:93

Publicerad
den

6 mars 2019