SFS 2019:94 Förordning om ändring i förordningen (2016:320) om skydd för geografisk information

SFS2019-94.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:320) om skydd för

geografisk information

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 10 § och rubriken närmast före 10 § förordningen
(2016:320) om skydd för geografisk information ska ha följande lydelse.

Ingripanden mot brott
10 §
Försvarsmakten och Sjöfartsverket ska lämna Kustbevakningen de
upplysningar som Kustbevakningen behöver för att fullgöra sina uppgifter
och sin rätt att självständigt ingripa mot brott enligt lagen (2016:319) om
skydd för geografisk information.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS

2019:94

Publicerad
den

6 mars 2019