SFS 2019:95 Strafftidsförordning

SFS2019-95.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Strafftidsförordning

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till straff-
tidslagen (2018:1251). Begrepp och uttryck som används i förordningen har
samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

2 § Kriminalvården ansvarar för att ett fängelsestraff blir verkställt.

Inledande av verkställighet
Rätten att påbörja verkställighet
3 § Trots att en dömd har rätt att påbörja verkställigheten av ett fängelse-
straff enligt 5 § strafftidslagen (2018:1251) får Kriminalvården neka att ta
emot den dömde i anstalt eller häkte vid upplopp, utbrott av sjukdom eller
annan liknande extraordinär omständighet.

Anmälningsskyldighet
4 § Visar det sig, när ett fängelsestraff på viss tid ska verkställas, att den
dömde har begått brottet före det att ett fängelsestraff som han eller hon
dömts till för något annat brott har dömts ut, ska Kriminalvården, om det
inte framgår av domarna att den andra påföljden har beaktats, anmäla det till
åklagaren i det mål i vilket den dom som sist ska verkställas har meddelats.

5 § Visar det sig, när ett beslut om förvandling av böter ska verkställas, att
böterna har ålagts den dömde innan ett tidigare förvandlingsstraff har börjat
verkställas, ska Kriminalvården, om det inte framgår av besluten att det
tidigare förvandlingsstraffet har beaktats, anmäla det till åklagaren i det
ärende i vilket det beslut som sist ska verkställas har meddelats.

Dömda som inte är frihetsberövade
6 § En begäran om förpassning enligt 6 § andra stycket strafftidslagen
(2018:1251) ska innehålla uppgift om den ort där den dömde vistas, har
vistats eller har sin hemort.

Om en viss anstalt har blivit bestämd för den dömde ska detta anges.

7 § Polismyndigheten ska omedelbart efter det att en dömd har omhänder-
tagits för förpassning enligt 6 § andra stycket strafftidslagen (2018:1251)
underrätta Kriminalvården om datum och tidpunkt för omhändertagandet.

SFS

2019:95

Publicerad
den

6 mars 2019

background image

2

SFS

8 § Kriminalvården ska besluta om efterlysning av den dömde om han
eller hon inte kan anträffas på annat sätt.

9 § Regeringskansliet (Justitiedepartementet) ska underrätta Kriminal-
vården när omständigheterna i ett nådeärende är sådana att de kan antas ha
betydelse för frågan om huruvida verkställigheten ska skjutas upp enligt 7 §
första stycket 3 strafftidslagen (2018:1251).

Nöjdförklaring
Dömda som är frihetsberövade
10 § När en dom eller ett beslut avseende den som är frihetsberövad på ett
sådant sätt som avses i 8 § strafftidslagen (2018:1251) har kommit in till
Kriminalvården, ska myndigheten omedelbart delge den dömde domen eller
beslutet.

Detsamma gäller en dom eller ett beslut som har meddelats i ett annat mål

före frihetsberövandet om

1. tiden för att överklaga domen eller beslutet inte har gått ut, eller
2. domen eller beslutet har överklagats av den dömde.

11 § Den dömde ska så snart som möjligt informeras om sin rätt att lämna
en nöjdförklaring samt om när och hur det kan ske.

Dokumentation
12 § Den myndighet som tar emot en nöjdförklaring ska dokumentera
uppgifter om

1. den dömdes identitet,
2. den dom eller det beslut som nöjdförklaringen avser,
3. när och på vilket sätt nöjdförklaringen har lämnats,
4. huruvida den dömde har biträtts av tolk vid nöjdförklaringen,
5. vittnets namn, samt
6. vem som har tagit emot förklaringen.

13 § En nöjdförklaring ska skrivas under av den dömde, vittnet och den
som har tagit emot förklaringen.

Underrättelser
14 § När Kriminalvården har tagit emot en nöjdförklaring ska myndig-
heten så snart som möjligt underrätta den domstol som har meddelat domen
eller beslutet.

Om domen eller beslutet har överklagats av den dömde ska Kriminalvår-

den i stället så snart som möjligt underrätta den domstol som ska pröva över-
klagandet.

15 § När Polismyndigheten har tagit emot en nöjdförklaring ska myndig-
heten så snart som möjligt underrätta dels den domstol som har meddelat
domen eller beslutet, dels Kriminalvården.

Om domen eller beslutet har överklagats av den dömde ska Polismyndig-

heten i stället så snart som möjligt underrätta dels den domstol som ska
pröva överklagandet, dels Kriminalvården.

2019:95

background image

3

SFS

Uppskov
16 §
En ansökan om uppskov med verkställigheten av ett fängelsestraff
ska ges in till Kriminalvården. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de
skäl som den dömde vill åberopa.

Intyg och andra handlingar som den dömde vill åberopa i ärendet ska ges

in tillsammans med ansökan.

17 § Kriminalvården får begära hjälp av Polismyndigheten, om det behövs
för den utredning som ska göras med anledning av en ansökan om uppskov.

Beräkning av strafftid
18 §
Vid tillämpning av 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid
för frihetsberövande ska tiden för frihetsberövandet beräknas från och med
dagen för frihetsberövandet till och med den dag frihetsberövandet upphör.

19 § Vid tillämpning av 26 kap. 10 § brottsbalken ska prövotiden beräknas
från tidpunkten för villkorlig frigivning till och med dagen för prövotidens
utgång.

20 § Om det vid beräkning av tidigaste dag för villkorlig frigivning upp-
kommer del av dag, ska den dagen inte räknas.

21 § Vid tillämpning av 12 a kap. 1 § första stycket fängelselagen
(2010:610) ska tiden för avbrott med anledning av att en intagen avvikit be-
räknas från och med dagen för avbrottet till och med den dag verkställig-
heten återupptogs.

Övriga bestämmelser
Bemyndiganden för Kriminalvården
22 § Kriminalvården får meddela föreskrifter om bidrag av allmänna
medel för skälig resekostnad med anledning av att en dömd enligt 6 § straff-
tidslagen (2018:1251) ska inställa sig vid en kriminalvårdsanstalt.

23 § Kriminalvården får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighe-
ten av strafftidslagen (2018:1251) och föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

Bemyndigande för Polismyndigheten
24 § Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om inledande
av verkställighet och nöjdförklaring.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1974:286) om beräkning

av strafftid m.m.

3. Bestämmelsen i 17 § förordningen (1974:286) om beräkning av straff-

tid m.m. i lydelsen enligt 2005:992 gäller fortfarande om rätten har tillämpat
bestämmelser i 34 kap. brottsbalken i lydelsen före den 1 juli 2016.

2019:95

background image

4

SFS

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson

(Justitiedepartementet)

2019:95