SFS 2019:96 Förordning om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

SFS2019-96.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse
1 §
Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen
(2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande. Begrepp och
uttryck som används i förordningen har samma innebörd och tillämpnings-
område som i lagen.

Underrättelse om verkställighet i vissa fall
2 §
Om verkställighet av ett fängelsestraff påbörjas samtidigt som den
dömde är häktad i ett annat mål, ska Kriminalvården så snart som möjligt
underrätta åklagaren och domstolen i häktningsmålet om att det finns
uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för tillgodoräknande av
tid för frihetsberövande enligt 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande
av tid för frihetsberövande.

3 § Om verkställighet av ett fängelsestraff påbörjas samtidigt som den
dömde är omhändertagen på ett sådant sätt som avses i 8 § strafftidslagen
(2018:1251), ska Kriminalvården så snart som möjligt underrätta den
övervakningsnämnd eller domstol som har beslutat om omhändertagande.

4 § Om en dom på sluten ungdomsvård verkställs samtidigt som den
dömde är häktad i ett annat mål, ska Kriminalvården underrätta Statens
institutionsstyrelse om häktningen.

Statens institutionsstyrelse ska i sådana fall lämna uppgifter till Kriminal-

vården om verkställigheten. Kriminalvården ska så snart som möjligt
underrätta åklagaren och domstolen i häktningsmålet om att det finns
uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för tillgodoräknande av
tid för frihetsberövande enligt 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande
av tid för frihetsberövande.

Inhämtande av uppgifter om omhändertagande
5 §
Om det uppkommer en fråga om att undanröja en skyddstillsyn eller
att förverka villkorligt medgiven frihet ska rätten, innan en sådan åtgärd
vidtas, hämta in uppgifter från Kriminalvården om huruvida det förekommit
något omhändertagande som enligt 2 § lagen (2018:1250) om tillgodo-
räknande av tid för frihetsberövande ska tillgodoräknas den dömde med
anledning av rättens beslut.

SFS

2019:96

Publicerad
den

6 mars 2019

background image

2

SFS

2019:96

6 § Om det uppkommer en fråga om att förverka villkorligt medgiven
frihet ska övervakningsnämnden, innan en sådan åtgärd vidtas, hämta in
uppgifter från Kriminalvården om huruvida det förekommit något
omhändertagande som enligt 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av
tid för frihetsberövande ska tillgodoräknas den dömde med anledning av
nämndens beslut.

7 § Beslut om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande utomlands
enligt 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihets-
berövande ska grundas på de uppgifter som Kriminalvården får av den stat
som verkställer överlämnandet, om det inte är uppenbart att uppgifterna är
oriktiga.

Om det är Statens institutionsstyrelse som ansvarar för att beräkna

tillgodoräknande av tid för frihetsberövande, ska Kriminalvården vidare-
befordra uppgifterna till Statens institutionsstyrelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för frihetsberövanden som ägt

rum före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)