SFS 2019:97 Förordning om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

SFS2019-97.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att det i fängelseförordningen (2010:2010) ska
införas en ny paragraf, 31 a §, och närmast före 31 a § en ny rubrik av
följande lydelse.

Underrättelse om förpassning av en intagen som avvikit
31 a §
Polismyndigheten ska omedelbart efter det att en intagen har om-
händertagits för förpassning enligt 15 kap. 2 a § fängelselagen (2010:610)
underrätta Kriminalvården om datum och tidpunkt för omhändertagandet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:97

Publicerad
den

6 mars 2019