SFS 2019:98 Förordning om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

SFS2019-98.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse

om dom i vissa brottmål, m.m.

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1990:893) om underrättelse om
dom i vissa brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.

3 §1 Döms den tilltalade till fängelse, ska det till kopian av domen eller till
domsbeviset fogas ett exemplar av

1. yttrande enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m.,

2. läkarintyg som avgetts enligt lagen om särskild personutredning i

brottmål, m.m.,

3. utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning,
4. tidigare meddelade domar och beslut med avräkningsunderlag samt

avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60),
som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för till-
godoräknande av tid för frihetsberövande enligt 2 § lagen (2018:1250) om
tillgodoräknande av tid för frihetsberövande.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för frihetsberövanden som ägt

rum före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:682.

SFS

2019:98

Publicerad
den

6 mars 2019