SFS 2019:99 Förordning om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

SFS2019-99.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1060) om

intensivövervakning med elektronisk kontroll

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (1994:1060) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll1 ska ha följande lydelse.

2 §2 I fall som avses i 1 § lagen (1994:451) om intensivövervakning med
elektronisk kontroll behöver det inte utfärdas ett föreläggande om inställelse
vid kriminalvårdsanstalt enligt 6 § första stycket strafftidslagen (2018:1251)
förrän Kriminalvården fått tillfälle att informera den dömde om innehållet i
lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

4 §3 Har verkställighet utanför anstalt enligt lagen (1994:451) om intensiv-
övervakning med elektronisk kontroll påbörjats och beslutar övervaknings-
nämnden att beslutet om sådan verkställighet ska upphävas eller beslutar
Kriminalvården att beslutet tills vidare inte ska gälla, ska nämnden eller
myndigheten underrätta Polismyndigheten. Underrättelsen ska innehålla
uppgift om den ort där den dömde vistas eller senast har vistats eller har sin
hemort. När Polismyndigheten omhändertar den dömde för förpassning till
en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte, ska myndigheten omedelbart under-
rätta övervakningsnämnden och Kriminalvården om datum och tidpunkt för
omhändertagandet.

Meddelar Kriminalvården ett sådant beslut som avses i första stycket, ska

myndigheten underrätta den aktuella övervakningsnämnden. Om beslutet
meddelas under en sådan dag som anges i 5 § eller nära inpå en sådan dag,
ska underrättelse också lämnas till den övervakningsnämnd som har eller
kommer att ha beredskap. Denna nämnd behöver dock inte underrättas om
beslutet meddelas nära inpå en arbetsdag.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1996:1088.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1998:639.

2 Senaste lydelse 2007:103.

3 Senaste lydelse 2014:1148.

SFS

2019:99

Publicerad
den

6 mars 2019