SFS 2019:100 Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

SFS2019-100.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:271) om mål och

ärenden i allmän domstol

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1996:271) om mål och
ärenden i allmän domstol ska ha följande lydelse.

16 §1 Den tid en person har varit frihetsberövad på ett sådant sätt som
avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihets-
berövande, ska antecknas i en handling som bifogas domen eller beslutet
(avräkningsunderlag). Om ett domsbevis utfärdas ska avräkningsunderlaget
också bifogas domsbeviset.

Om Kriminalvården har underrättat domstolen enligt 2�4 §§ förordningen

(2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande, ska avräknings-
underlaget innehålla en anteckning om det.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för frihetsberövanden som ägt

rum före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1015.

SFS

2019:100

Publicerad
den

6 mars 2019