SFS 2019:101 Förordning om ändring i förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård

SFS2019-101.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:641) om verkställighet

av sluten ungdomsvård

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1998:641) om verkställighet
av sluten ungdomsvård ska införas tre nya paragrafer, 3 a–3 c §§, av följande
lydelse.

3 a § Visar det sig, när en dom på sluten ungdomsvård ska verkställas, att
den dömde har begått brottet före det att han eller hon har dömts till sluten
ungdomsvård för något annat brott, ska Statens institutionsstyrelse, om det
inte framgår av domarna att den andra påföljden har beaktats, anmäla det till
åklagaren i det mål i vilket den dom som sist ska verkställas har meddelats.

3 b § Polismyndigheten ska omedelbart efter det att en dömd har om-
händertagits för förpassning enligt 9 § andra stycket lagen (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård underrätta Statens institutionsstyrelse
om datum och tidpunkt för omhändertagandet.

3 c § Den som tagit emot en nöjdförklaring enligt 6 § lagen (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård ska omedelbart underrätta den dom-
stol som meddelat domen.

Om Kriminalvården eller Polismyndigheten har tagit emot en nöjd-

förklaring ska bevis om nöjdförklaringen samma dag sändas till Statens
institutionsstyrelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:101

Publicerad
den

6 mars 2019