SFS 2019:102 Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder

SFS2019-102.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver 2 kap. 9 § förordningen (1998:642) om verkställig-
het av frivårdspåföljder ska ha följande lydelse.

2 kap.
9 §
1 Meddelas ett beslut om att den dömde ska omhändertas enligt 28 kap.
11 § brottsbalken genom Polismyndighetens försorg, ska beslutet sändas till
myndigheten med uppgift om den ort där den dömde vistas eller senast har
vistats eller har sin hemort. Beslutet bör innehålla en uppmaning till Polis-
myndigheten att efterlysa den dömde om det behövs. I beslutet bör det även
påminnas om att den dömde inte får hållas kvar längre än en vecka på grund
av beslutet.

Polismyndigheten ska omedelbart efter det att den dömde har omhänder-

tagits underrätta beslutsmyndigheten och Kriminalvården om datum och
tidpunkt för omhändertagandet.

Om den dömde har omhändertagits enligt 28 kap. 11 § brottsbalken, ska

Kriminalvården skyndsamt göra den utredning om den dömde som behövs
och ge beslutsmyndigheten förslag till lämpliga åtgärder.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1155.

SFS

2019:102

Publicerad
den

6 mars 2019