SFS 2019:104 Förordning om ändring i förordningen (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

SFS2019-104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:565) om överlämnande

från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2012:565) om överlämnande
från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska införas en ny paragraf,
12 a §, och närmast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Förklaring om att avstå från överklagande
12 a §
I fråga om information om och dokumentation av en sådan förklar-
ing som avses i 5 kap. 3 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige
enligt en nordisk arresteringsorder ska 11–13 §§ strafftidsförordningen
(2019:95) tillämpas.

När Kriminalvården eller Polismyndigheten har tagit emot en sådan för-

klaring, ska myndigheten omedelbart underrätta åklagaren.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:104

Publicerad
den

6 mars 2019