SFS 2019:105 Förordning om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

SFS2019-105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 12 a § i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)1
ska ha följande lydelse.

12 a §2 Den tid en person har varit frihetsberövad på ett sådant sätt som
avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihets-
berövande, ska antecknas i en handling som bifogas akten (avräknings-
underlag).

�&klagarmyndigheten får meddela föreskrifter om utformningen av

avräkningsunderlaget.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för frihetsberövanden som ägt

rum före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Kungörelsen omtryckt 1997:905.

2 Senaste lydelse 2004:1273.

SFS

2019:105

Publicerad
den

6 mars 2019