SFS 2019:109 Lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

SFS2019-109.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

Utfärdad den 28 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller i verksamhet vid riksdagen och vid följande myndig-
heter under riksdagen:

1. Riksdagsförvaltningen,
2. Riksbanken,
3. Riksdagens ombudsmän,
4. Riksrevisionen,
5. Partibidragsnämnden,
6. Riksdagens arvodesnämnd,
7. Statsrådsarvodesnämnden,
8. Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs-

restriktioner,

9. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna,
10. Riksdagens överklagandenämnd,
11. Valprövningsnämnden, och
12. Riksdagens ansvarsnämnd.

Definitioner
2 §
Med säkerhetskänslig verksamhet avses verksamhet som är av bety-
delse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande
internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot

spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten
samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör

säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha omfattats
av sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig.

Utformningen av säkerhetsskyddet
3 §
Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av
säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys). Säkerhetsskyddsanalysen ska doku-
menteras.

Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta

de säkerhetsskyddsåtgärder som anges i 5–9 §§ och som behövs med hänsyn

1 Framst. 2018/19:RS6, bet. 2018/19:KU16, rskr. 2018/19:133.

SFS 2019:

109

Publicerad
den

12 mars 2019

background image

2

SFS 2019:

109

till verksamhetens art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter och övriga omständigheter.

Verksamhetsutövaren ska kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verk-

samheten och i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt denna lag och enligt
säkerhetsskyddslagen (2018:585) i tillämpliga delar.

4 § Säkerhetsskyddet ska utformas med beaktande av enskildas rätt att

enligt tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna handlingar och med be-
aktande av enskildas integritet.

Vid utformningen av säkerhetsskyddet i riksdagen och Riksdagsförvalt-

ningen ska öppenhet gentemot allmänheten och företrädare för mass-
medierna särskilt beaktas.

Säkerhetsskyddsåtgärder
Informationssäkerhet
5 § Informationssäkerhet ska

1. förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs,

ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och

2. förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informations-

system som gäller säkerhetskänslig verksamhet.

6 § Vid utformningen av informationssäkerheten ska behovet av skydd för
informationssystem särskilt beaktas.

Fysisk säkerhet
7 § Fysisk säkerhet ska

1. förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra

anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, och

2. förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anlägg-

ningar eller objekt som avses i 1.

8 § Den fysiska säkerheten ska utformas så att enskildas rätt att röra sig
fritt inte inskränks mer än nödvändigt.

Bestämmelser om allmänhetens tillträde till riksdagens kammare, utskott

och EU-nämnd finns i regeringsformen, i riksdagsordningen och i lagen
(1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler.

Bestämmelser som möjliggör förbud mot tillträde till vissa byggnader,

andra anläggningar och områden finns i skyddslagen (2010:305).

Personalsäkerhet
9 § Personalsäkerhet ska

1. förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt

deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassifice-
rade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säker-
hetskänslig, och

2. säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräck-

lig kunskap om säkerhetsskydd.

background image

3

SFS 2019:

109

Säkerhetsskyddsklassificering, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg
10 §
För riksdagen och de myndigheter som anges i 1 § finns bestämmelser
om säkerhetsskyddsklasser, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg i säker-
hetsskyddslagen (2018:585).

11 § Riksdagsförvaltningen utfärdar säkerhetsintyg och beslutar om register-
kontroll enligt 4 kap. 1 och 2 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585) för per-
soner som deltar i

1. riksdagens eller Riksdagsförvaltningens verksamhet i annan egenskap

än riksdagsledamot, och

2. verksamhet som de myndigheter som anges i 1 § 5–12 bedriver.
Riksbanken, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen utfärdar säker-

hetsintyg och beslutar om registerkontroll enligt 4 kap. 1 och 2 §§ säkerhets-
skyddslagen för personer som deltar i respektive myndighets verksamhets-
område.

Säkerhetsskyddsavtal
12 §
Om en myndighet som anges i 1 § avser att genomföra en upphand-
ling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller byggentreprenader, ska den se
till att det i ett säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på säkerhetsskydd
enligt 3 § ska tillgodoses av leverantören om

1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade upp-

gifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller

2. upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till säker-

hetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Myndigheten ska kontrollera att leverantören följer säkerhetsskydds-

avtalet.

Information och utbildning
13 §
De myndigheter som anges i 1 § ska var och en inom respektive verk-
samhetsområde se till att de som berörs av bestämmelserna i denna lag
informeras om innehållet i lagen och ges utbildning i frågor om säkerhets-
skydd.

Bemyndiganden
14 §
Av 7 § lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
framgår att Riksdagsförvaltningen får meddela föreskrifter inom sitt verk-
samhetsområde.

Övriga myndigheter som anges i 1 § får meddela de närmare föreskrifter

inom sitt verksamhetsområde som behövs för tillämpning av

1. denna lag, och
2. säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestämmelser om säkerhetsskydds-

klasser, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
2. Genom lagen upphävs lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen

och dess myndigheter.

background image

4

SFS 2019:

109

3. Beslut om registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (1996:627)

ska, om inte annat beslutas, motsvara ett beslut om placering i säkerhetsklass 3
enligt 3 kap. 8 § säkerhetsskyddslagen (2018:585), dock längst till dess att
ett nytt beslut om säkerhetsklass meddelas enligt sistnämnda lag. Ett sådant
beslut ska meddelas senast vid utgången av 2024.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)