SFS 2019:110 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

SFS2019-110.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Utfärdad den 28 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen
(2018:585) ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
För riksdagen och dess myndigheter gäller endast bestämmelserna om
säkerhetsskyddsklasser i 2 kap. 5 §, säkerhetsprövning i 3 kap. och säker-
hetsintyg i 4 kap. I övrigt gäller lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riks-
dagen och dess myndigheter.

Regeringen får i fråga om Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och

kommittéväsendet meddela föreskrifter om undantag från andra bestämmel-
ser i lagen än de som anges i första stycket.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2018/19:RS6, bet. 2018/19:KU16, rskr. 2018/19:133.

SFS 2019:

110

Publicerad
den

12 mars 2019