SFS 2019:111 Förordning om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar

SFS2019-111.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och

arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras

familjemedlemmar

Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt undantag från
kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och
deras familjemedlemmar till följd av Förenade kungarikets utträde ur
Europeiska unionen (EU).

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av

– 2 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) i fråga om 4–6 §§, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 § De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som
i utlänningslagen (2005:716).

Med brittisk medborgare avses i denna förordning medborgare i Förenade

kungariket.

Med familjemedlem avses i denna förordning en utlänning som har eller

har haft sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket
utlänningslagen till en brittisk medborgare, om utlänningen har följt med
eller i Sverige anslutit sig till den brittiska medborgaren före Förenade
kungarikets utträde ur EU.

4 § En utlänning som är brittisk medborgare och som dagen före Förenade
kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha
uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Undantaget
gäller så länge utlänningen uppfyller de villkor för uppehållsrätt som gäller
för en EES-medborgare enligt 3 a kap. 3 eller 5 a § utlänningslagen
(2005:716).

5 § En familjemedlem som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU
hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha uppehålls- eller arbetstillstånd
för att vistas och arbeta i Sverige. Undantaget gäller så länge familjemedlem-
men uppfyller de villkor för uppehållsrätt som gäller för en familjemedlem till
en EES-medborgare enligt 3 a kap. 4 eller 5 b–5 d §§ utlänningslagen
(2005:716).

Ett barn till en utlänning som omfattas av undantaget i 4 eller 6 § första

stycket, eller ett barn till en sådan utlännings make eller sambo, omfattas av
undantaget i första stycket även om barnet inte hade uppehållsrätt eller

SFS

2019:111

Publicerad
den

12 mars 2019

background image

2

SFS

2019:111

permanent uppehållsrätt i Sverige dagen före Förenade kungarikets utträde
ur EU.

6 § En utlänning som är brittisk medborgare och som dagen före Förenade
kungarikets utträde ur EU hade permanent uppehållsrätt i Sverige behöver
inte ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige.
Undantaget upphör att gälla om utlänningen vistats utanför Sverige i mer än
två på varandra följande år.

Första stycket gäller på motsvarande sätt för en familjemedlem som dagen

före Förenade kungarikets utträde ur EU hade permanent uppehållsrätt i
Sverige.

7 § På begäran av en utlänning som är brittisk medborgare och som är
undantagen från kravet på uppehållstillstånd enligt denna förordning utfärdar
Migrationsverket bevis om undantag från kravet på uppehållstillstånd.
Beviset ska utfärdas snarast möjligt och föras in i utlänningens pass.

Beslut enligt första stycket får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2019.
2. Förordningen gäller till och med den 29 mars 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Jenny Wulker Roos
(Justitiedepartementet)