SFS 2019:113 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

SFS2019-113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver att det i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
ska införas en ny paragraf, 6 kap. 3 a §, av följande lydelse.

6 kap.
3 a §
Trots Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ska
bestämmelserna om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkes-
kvalifikationer i 9�11 §§ lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifi-
kationer, 5 kap. 2�18 §§ denna förordning och de föreskrifter som meddelas
i anslutning till de nämnda författningarna tillämpas på motsvarande sätt för
den som har förvärvat yrkeskvalifikationer eller fått dem erkända i Förenade
kungariket, förutsatt att ansökan om behörighetsbevis har kommit in till
Socialstyrelsen före utträdet.

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:113

Publicerad
den

12 mars 2019