SFS 2019:114 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

SFS2019-114.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:193) om statligt

tandvårdsstöd

Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:193) om statligt tand-
vårdsstöd

dels att 3 och 18 a–19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till för-

ordningen (2017:432) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

3 § Tandvårdsåtgärder som uppenbarligen har utförts i strid med veten-
skap och beprövad erfarenhet och som har medfört en vårdskada eller risk
för sådan skada är inte ersättningsberättigande.

Tandvårdsåtgärder där amalgam har använts som material är inte heller

ersättningsberättigande.

18 a §1 Om vårdgivaren efter det att en ansökan enligt 18 § har gjorts inte
längre uppfyller de krav som anges i 18 § andra stycket, eller om någon
sådan person som anges i 18 § tredje stycket ersätts av en annan person eller
om någon annan person tillkommer, ska vårdgivaren utan dröjsmål anmäla
detta till Försäkringskassan.

18 b §2 Försäkringskassan får neka en vårdgivare anslutning till det elek-
troniska systemet för statligt tandvårdsstöd om vårdgivaren inte uppfyller
kraven i 18 § andra–fjärde styckena.

Anslutning får även nekas om någon av de personer som vårdgivaren läm-

nat uppgift om enligt 18 § tredje stycket tidigare har varit vårdgivare eller
verksam hos en vårdgivare som varit ansluten till Försäkringskassans elek-
troniska system för statligt tandvårdsstöd och den vårdgivaren allvarligt har
åsidosatt bestämmelserna i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd eller
i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och som avser vård-
givarens skyldigheter eller förutsättningar för ersättning.

19 § Försäkringskassan får besluta att anslutningen till det elektroniska
systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra om vårdgivaren

1. skriftligen begär att anslutningen ska upphöra,
2. har upphört att bedriva tandvård,
3. inte längre uppfyller de krav som anges i 18 § andra stycket,

1 Senaste lydelse 2017:432.

2 Senaste lydelse 2017:432.

SFS

2019:114

Publicerad
den

12 mars 2019

background image

2

SFS

2019:114

4. ersätter en sådan person som anges i 18 § tredje stycket med en annan

person eller om någon annan person tillkommer och det medför att för-
hållandena är sådana att vårdgivaren hade nekats anslutning enligt 18 b §
andra stycket om det varit fråga om en ansökan om anslutning,

5. allvarligt har åsidosatt bestämmelserna i lagen (2008:145) om statligt

tandvårdsstöd eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och
som avser vårdgivarens skyldigheter eller förutsättningar för ersättning, eller

6. inte har påbörjat verksamheten senast sex månader efter det att Försäk-

ringskassan meddelat beslut om anslutning.

Om en anslutning har upphört enligt första stycket, får beslut om ny an-

slutning meddelas efter ansökan om förutsättningarna för anslutning är upp-
fyllda.

2. De krav som anges i 18 § tredje och fjärde styckena gäller endast ansök-

ningar om anslutning till Försäkringskassans elektroniska system för
statligt tandvårdsstöd som kommer in till Försäkringskassan efter ikraft-
trädandet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.
2. För tandvårdsåtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 3 §

i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)