SFS 2019:115 Förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

SFS2019-115.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion

för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver att 1 a och 2 §§ förordningen (2007:1206) med
instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket1 ska ha följande
lydelse.

1 a §2 Myndigheten ansvarar för

� beslut om subventionering och prisreglering av varor som ingår i läke-

medelsförmånerna,

� frågor om öppenvårdsapotekens handelsmarginal och utbyte av läke-

medel,

� tillsyn över efterlevnaden av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner

m.m. och av föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till
lagen,

� beslut om utformningen av det statliga tandvårdsstödet i fråga om ersätt-

ningsberättigande åtgärder, referenspriser samt beloppsgränser och ersätt-
ningsgrader inom skyddet mot höga kostnader, och

� tillhandahållande av information i en prisjämförelsetjänst för tandvård

inom det statliga tandvårdsstödet.

2 §3 Myndigheten ska

� följa och analysera utvecklingen på läkemedels-, apoteks- och tand-

vårdsområdena,

� följa och analysera utvecklingen i andra länder och ta till vara erfaren-

heter därifrån,

� jämföra prisnivån i Sverige med prisnivån i andra länder för relevanta

produkter på läkemedelsområdet,

� följa prisutvecklingen på läkemedelsområdet i ett internationellt per-

spektiv,

� följa upp och utvärdera sina beslut och de föreskrifter som myndigheten

beslutar,

� informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om subven-

tionering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna,

� informera berörda om sin verksamhet inom tandvårdsområdet och om

sina beslut enligt 5 a §, och

� utföra hälsoekonomiska bedömningar i fråga om läkemedel som inte

ingår i läkemedelsförmånerna och som rekvireras till slutenvården.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2008:659.

2 Senaste lydelse 2014:1069.

3 Senaste lydelse 2014:1069.

SFS

2019:115

Publicerad
den

12 mars 2019

background image

2

SFS

2019:115

Myndigheten ska följa och aktivt medverka i EU-arbete och annat inter-

nationellt samarbete inom myndighetens verksamhetsområde, i förekom-
mande fall på instruktion från Regeringskansliet. Myndigheten ska hålla
Regeringskansliet informerat om det arbete som myndigheten är engagerad i.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)