SFS 2019:116 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

SFS2019-116.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:193) om statligt

tandvårdsstöd

Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:193) om statligt tand-
vårdsstöd

dels att 15 och 19 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 19 b §, av följande lydelse.

15 §1 Vårdgivaren ska upprätta ett underlag för uppföljning och statistik
samt för beräkning av statligt tandvårdsstöd för samtliga ersättningsbe-
rättigande tandvårdsåtgärder som vårdgivaren har utfört på en patient.
Underlaget ska ges in till Försäkringskassan inom två veckor från det att
respektive tandvårdsåtgärd har slutförts.

Underlaget ska innehålla uppgifter om
1. behandlande tandläkares eller tandhygienists namn och personnummer,
2. patientens namn och personnummer,
3. datum när åtgärden slutfördes,
4. tillstånds- och åtgärdskod för den åtgärd som är ersättningsberättigande

i det enskilda fallet,

5. tillstånds- och åtgärdskod för den faktiskt utförda åtgärden, om denna

inte är ersättningsberättigande i det enskilda fallet,

6. tandnummer och tandposition,
7. vårdgivarens totala pris för den utförda åtgärden för den aktuella

patienten, och

8. grunden för begäran om ersättning i form av särskilt tandvårdsbidrag.
I samband med begäran om ersättning i form av allmänt tandvårdsbidrag

ska vårdgivaren även lämna uppgift till Socialstyrelsen om patientens antal
kvarvarande respektive intakta tänder.

Uppgiftsskyldigheten gäller även sådan tandvård som omfattas av ett

gällande abonnemangsavtal.

19 a §2 För att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska kunna full-
göra sin verksamhet i fråga om beslut om utformningen av det statliga tand-
vårdsstödet och följa upp utvecklingen på tandvårdsområdet ska Försäk-
ringskassan till verket lämna uppgifter om:

1. löpnummer för patientens personnummer och i förekommande fall

samordningsnummer,

2. patientens kön och ålder, tillstånds- respektive åtgärdskod för den ut-

förda åtgärden, tandnummer och tandposition, datum när åtgärden slutfördes

1 Senaste lydelse 2012:785.

2 Senaste lydelse 2012:784.

SFS

2019:116

Publicerad
den

12 mars 2019

background image

SFS

2019:116

2

samt i förekommande fall om patienten remitterats för åtgärden till tand-
läkare med bevis om specialistkompetens,

3. patientens ersättningsperiod, start- och slutdatum samt nyttjande av

tandvårdsbidrag,

4. vårdgivarens pris för den utförda åtgärden för den aktuella patienten

samt om huruvida behandlande tandläkare har bevis om specialistkompe-
tens,

5. i förekommande fall avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 §

lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, abonnemangsperiod och om ut-
förd tandvård som omfattas av sådant avtal samt avgiften för abonnemanget,

6. referenspris per utförd åtgärd, med vilket belopp patienten har fått

statligt tandvårdsstöd, patientens pris per besök, ersättningsgrundande be-
lopp per besök, vårdgivares pris för besök, ackumulerat ersättningsgrundan-
de belopp under ersättningsperioden samt förekommande korrigerings-
belopp,

7. tandvårdsmottagningens geografiska läge i fråga om län och uppgifter

om slag av vårdgivare: offentlig, privat eller annan, eller i förekommande
fall om åtgärden utfördes i ett annat EU- eller EES-land,

8. löpnummer för vårdgivares organisationsnummer och tandvårdsmot-

tagning,

9. datum när vårdgivares fordran mot staten uppkommer, datum när

vårdgivares fordran mot staten regleras, datum när ärendet registreras eller
ändras i databas hos Försäkringskassan, och

10. löpnummer för administrativa uppgifter som ärendenummer, rad-

nummer från databas hos Försäkringskassan, ärendetyp och ärendestatus.

Varje personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer och

tandvårdsmottagningsnummer ska innan uppgifter enligt första stycket
lämnas ut vara krypterade på ett sådant sätt att identifiering inte är möjlig.

Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

19 b § För att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska kunna full-
göra sin verksamhet i fråga om att tillhandahålla information i en prisjäm-
förelsetjänst för tandvård inom det statliga tandvårdsstödet ska Försäkrings-
kassan till verket lämna uppgifter om:

1. åtgärdskod och tandvårdsmottagningens pris för varje utförd åtgärd

samt i förekommande fall om patienten remitterats för åtgärden till tand-
läkare med bevis om specialistkompetens,

2. datum när åtgärden slutfördes,
3. Försäkringskassans mottagningsidentitet och tandvårdsmottagningens

namn, adress, postnummer och ort,

4. datum för tandvårdsmottagningens anslutning till Försäkringskassans

elektroniska system för statligt tandvårdsstöd och datum när anslutningen
ska upphöra,

5. vårdgivarens namn, adress, postnummer, ort och organisationsnummer

samt slag av vårdgivare: offentlig, privat eller annan, och

6. administrativa uppgifter som ärendetyp, ärendestatus och åtgärdsstatus.
Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2019.

background image

SFS

2019:116

3

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)