SFS 2019:117 Förordning om ändring i förordningen (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet

SFS2019-117.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:306) om behandling av

personuppgifter i Tandvårds- och

läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det

statliga tandvårdsstödet

Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (2011:306) om behand-
ling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verk-
samhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet ska ha följande lydelse.

4 §1 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får behandla personupp-
gifter om det behövs för att:

1. fatta beslut om utformningen av det statliga tandvårdsstödet i fråga om

ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder, referenspriser för de ersättnings-
berättigande åtgärderna samt beloppsgränser och ersättningsgrader inom
skyddet mot höga kostnader,

2. genomföra uppföljning av utvecklingen på tandvårdsområdet, och
3. tillhandahålla information i en prisjämförelsetjänst för tandvård inom

det statliga tandvårdsstödet.

Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i första stycket

får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överens-
stämmelse med lag eller förordning. Personuppgifterna får även behandlas
för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett
sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

5 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får endast behandla sådana
personuppgifter som anges i 19 a och 19 b §§ förordningen (2008:193) om
statligt tandvårdsstöd.

Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att röja en

patients identitet.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:468.

SFS

2019:117

Publicerad
den

12 mars 2019