SFS 2019:118 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

SFS2019-118.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver att 7 kap. 3 och 4 §§ fordonsförordningen
(2009:211) ska ha följande lydelse.

7 kap.
3 §
1 En teknisk tjänst ska vara etablerad inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES).

En teknisk tjänst som är etablerad i Sverige ska vara ackrediterad enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 och lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

En teknisk tjänst som är etablerad i någon annan medlemsstat inom EES

ska vara

1. anmäld som teknisk tjänst av en behörig myndighet i en medlemsstat

inom EES, eller

2. ackrediterad av ett behörigt ackrediteringsorgan i en medlemsstat inom

EES.

En teknisk tjänst som är etablerad i någon annan medlemsstat inom EES

men som inte är anmäld eller ackrediterad i en medlemsstat inom EES, ska
på annat sätt visa godkännandemyndigheten att den uppfyller kravet på
nödvändig kompetens och lämplighet för den uppgift anmälan avser.

4 § En ansökan om att utses till organ som ska anmälas som teknisk tjänst
ska ges in till godkännandemyndigheten.

Om sökanden är etablerad i Sverige ska ett intyg om ackreditering och en

bedömningsrapport som avses i 6 § bifogas ansökan.

Om sökanden är etablerad i någon annan medlemsstat inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska till ansökan bifogas

1. en bedömningsrapport som har upprättats av en behörig myndighet i en

medlemsstat inom EES,

2. ett intyg om ackreditering som har utfärdats av ett behörigt

ackrediteringsorgan i en medlemsstat inom EES, eller

3. en bedömningsrapport som har upprättats enligt 6 § andra stycket.

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2019.

1 Senaste lydelse 2011:812.

SFS

2019:118

Publicerad
den

13 mars 2019

background image

2

SFS

2019:118

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)