SFS 2019:119 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

SFS2019-119.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver att 4 kap. 17 a och 20 §§ trafikförordningen
(1998:1276) ska ha följande lydelse.

4 kap.
17 a §
1 En buss med eller utan ett därtill kopplat fordon får föras på andra
vägar än enskilda endast om fordonets eller fordonstågets längd, lasten
inräknad, inte överstiger de mått som anges nedan samt uppfyller de
vändningskrav som Transportstyrelsen föreskriver.

Fordon

Längd

Buss med två axlar

13,5 meter

Buss med fler än två axlar

15,0 meter

Ledbuss med en ledad sektion

18,75 meter

Ledbuss med fler än en ledad sektion

24,0 meter

Buss med en släpvagn för personbefordran

24,0 meter

Buss med en annan släpvagn

18,75 meter

Bussar som har registrerats före den 1 juli 2004 och vars utförande

därefter inte väsentligen har förändrats, ska till utgången av år 2020 inte
omfattas av bestämmelserna i första stycket.

20 §2 Vid färd på väg får följande fordon inte föras med högre hastighet
än som anges nedan.

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

1. Tung buss

Om samtliga som färdas i bussen
och som är äldre än tre år har
tillgång till en plats försedd med
bilbälte

100

2. Tung buss

90

1 Senaste lydelse 2008:1109.

2 Senaste lydelse 2017:921.

SFS

2019:119

Publicerad
den

15 mars 2019

background image

2

SFS

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

3. Tung lastbil

På motorväg eller motortrafikled

90

4. Tung lastbil

80

5. Ledbuss

Med fler än en ledad sektion

60

6. Tung terrängvagn

50

7. Motorredskap klass I

50

8. Traktor b

50

9. Moped klass I

45

Om det till ett motorfordon, ett motorredskap klass I eller en tung

terrängvagn har kopplats ytterligare fordon, får fordonen på väg inte föras
med högre hastighet än som anges nedan.

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

1. Motorfordon med en
släpvagn

a. Släpvagnen är försedd med
effektiva bromsar som kan
manövreras från motorfordonets
färdbroms,

b. släpvagnen har oledad drag-
stång och en totalvikt som inte
överstiger 3,5 ton och är försedd
med påskjutsbroms,

c. släpvagnen har en totalvikt
eller, när släpvagnen inte är
lastad, en tjänstevikt som inte
överstiger motorfordonets halva
tjänstevikt, dock högst
750 kilogram, eller

d. släpvagnen är kopplad till en
motorcykel80

2. Bil med två
släpvagnar

Släpvagnarna är utrustade med
låsningsfria bromsar och utgörs av
en dolly med tillkopplad påhängs-
vagn där dollyns vändskiva är
vridbart lagrad kring en vertikal
axel genom kopplingspunkten


80

2019:119

background image

3

SFS

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

3. Bil som drar ett
sådant fordon på minst
fyra hjul vars ena ände
är upplyft genom en fast
upphängningsanordning
på dragfordonet så att
minst ett av det dragna
fordonets övriga hjulpar
rullar på vägen

Fordonet är särskilt inrättat för
bärgning och bogsering av
skadade fordon och fordonstågets
vikt inte överskrider
dragfordonets totalvikt

80

4. Motorfordon med en
släpvagn vilka är
förbundna genom den
gemensamma lasten

Släpvagnen är försedd med
effektiva bromsar som kan
manövreras från motorfordonets
färdbroms och fordonen är särskilt
inrättade för ändamålet samt
godkända vid sådan besiktning
som föreskrivits för fordonståget50

5. Motorredskap klass I
eller tung terrängvagn
med en släpvagn

Släpvagnen är försedd med
effektiva bromsar som kan
manövreras från dragfordonets
färdbroms
50

6. Motorfordon, motor-
redskap klass I eller tung
terrängvagn med en
släpvagn i andra fall än
1, 4 eller 5

Släpvagnen har en bruttovikt som
inte överstiger dragfordonets
bruttovikt

40

7. Motorfordon, motor-
redskap klass I eller tung
terrängvagn med två
släpvagnar i annat fall
än 2

Släpvagnarna är försedda med
effektiva bromsar som kan
manövreras från dragfordonets
färdbroms

40

8. Bil i andra fall än 3,
motorredskap klass I
eller tung terrängvagn
som drar ett sådant
fordon på minst fyra hjul
vars ena ände är upplyft
genom en fast
upphängningsanordning
på dragfordonet eller en
särskild bogserings-
anordning så att minst
ett av det dragna
fordonets övriga hjulpar
rullar på vägen

Fordonet är särskilt inrättat för
bärgning och bogsering av
skadade fordon


40

2019:119

background image

4

SFS

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

9. Motorfordon, motor-
redskap klass I eller tung
terrängvagn med ett
eller flera fordon i andra
fall än 1�8

30

Bil med dolly till vilken det har kopplats en påhängsvagn får framföras

med högst 80 kilometer i timmen även om kraven i andra stycket 2 inte är
uppfyllda, om dollyn och påhängsvagnen registrerats och tagits i bruk före
den 1 januari 1999, ingår i ett fordonståg som är högst 24,0 meter långt och
är försedda med effektiva bromsar som kan manövreras från bilens
färdbroms. Buss med tillkopplad släpvagn avsedd för personbefordran får
dock framföras med högst 60 kilometer i timmen även om kraven i andra
stycket 1 eller 2 är uppfyllda.

Bestämmelserna i första, andra och tredje styckena gäller dock inte i den

mån lägre hastighet är föreskriven för vägen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att
1. en bil med två släpvagnar även i andra fall än som anges i andra

stycket 2 får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, och

2. ett motorredskap klass I och en traktor b får föras med högre hastighet

än 50 kilometer i timmen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.


På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)


2019:119