SFS 2019:121 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

SFS2019-121.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:651) om

vägtrafikdefinitioner

Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefini-
tioner ska ha följande lydelse.

2 §1 Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i
den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Beteckning

Betydelse

Lastlängd

Avståndet från lastutrymmets
främsta yttersta punkt till dess
bakersta yttersta punkt

Ledbuss

En buss som består av två eller
flera fasta sektioner som är kopp-
lade till varandra med en eller flera
ledade sektioner där passagerar-
utrymmena i de fasta sektionerna
står i förbindelse med varandra.
Genom den ledade sektionen eller
de ledade sektionerna kan
passagerarna förflytta sig fritt
mellan de fasta sektionerna.

Lämplighetsbevis

Ett bevis om att ett fordon har
godkänts vid
lämplighetsbesiktning

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1560.

SFS

2019:121

Publicerad
den

15 mars 2019