SFS 2019:123 Förordning om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

SFS2019-123.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i

drivmedelsförordningen (2011:346)

Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver i fråga om drivmedelsförordningen (2011:346)

dels att 11 a och 13 §§ förordningen i stället för lydelsen enligt förord-

ningen (2018:1517) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2018:1517) om

ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

11 a § Den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande
eller gasformigt drivmedel eller som i den verksamheten också tillhanda-
håller el som drivmedel, ska ge konsumenter miljöinformation om det driv-
medel som tillhandahålls.

Informationen ska ges i enlighet med de föreskrifter som Statens energi-

myndighet meddelar med stöd av 13 § första stycket 3 och ska

1. baseras på uppgifter som har lämnats enligt 20 § drivmedelslagen

(2011:319), 9 § denna förordning, 3 kap. 1 e § lagen (2010:598) om hållbar-
hetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och 13 § förord-
ningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen, oavsett om uppgifterna har krävts enligt bestämmelserna eller
lämnats frivilligt,

2. presenteras i sin helhet av drivmedelsleverantören på dennes webb-

plats, och

3. anges kortfattat i en deklaration på de anordningar som i verksamheten

är avsedda för konsumenters påfyllnad av drivmedlet.

På säljstället ska det framgå att informationen avser historiska data om

det drivmedel som saluförs och inte aktuella data om det drivmedel som
faktiskt erbjuds vid köptillfället.

13 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

1. rapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) och om undantag

från rapporteringsskyldigheten,

2. hur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 § drivmedelslagen ska

beräknas, och

3. utformningen av och innehållet i information till konsumenter enligt

11 a § och när informationen ska vara fäst på påfyllnadsanordningen, publi-
cerad på webbplatsen och uppdaterad.

Föreskrifterna enligt första stycket 3 ska i fråga om råvarornas ursprungs-

land avse uppgifter som är tillgängliga för drivmedelsleverantörerna och
innebära att konsumenter ges information om varifrån råvarorna ursprung-
ligen kommer. Om ursprungslandet är utanför Europeiska unionen eller

SFS

2019:123

Publicerad
den

19 mars 2019

background image

2

SFS

2019:123

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet men det saknas uppgift om vilket
land som är ursprungsland, ska föreskrifterna innebära att konsumenterna
får information om detta.

Innan Energimyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3,

ska myndigheten höra Kommerskollegium, Konsumentverket och Transport-
styrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 1, 2 a, 13

och 15 §§ och i övrigt den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)