SFS 2019:124 Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

SFS2019-124.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande

produkter

Utfärdad den 14 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2018:2088) om tobak och liknande produkter ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 kap. 19 och 20 §§, och när-

mast före 11 kap. 20 § en ny rubrik av följande lydelse.

11 kap.
19 §
Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter för unika
identitetsmärkningar som avses i artikel 3.9 i kommissionens genomföran-
deförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standar-
der för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

Överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter
20 §
Den myndighet som regeringen bestämmer får till en enskild över-
lämna uppgiften att vara sådan id-utfärdare som avses i kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tek-
niska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaks-
varor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019 i fråga om 11 kap. 19 och

20 §§, den 20 maj 2019 i fråga om 3 kap. 7–11 §§, 7 kap. 6 § och 11 kap. 8
och 9 §§, samt i övrigt den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:43, bet. 2018/19:SoU17, rskr. 2018/19:151.

SFS

2019:124

Publicerad
den

19 mars 2019